× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Zmiana prawa energetycznego

24.08.2023 | PRAWO ENERGETYCZNE

28 sierpnia 2023 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa jest kolejnym krokiem w kierunku transformacji energetycznej Unii Europejskiej. Ustawa wprowadza szereg pozytywnych zmian i ułatwień. Większość zmian jest jednak odsunięta w czasie, co między innymi spowodowane jest koniecznością uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), w którym będą przetwarzane informacje o rynku energii.

 

Sztandarowym hasłem niniejszej ustawy jest wprowadzenie możliwości zmiany sprzedawcy prądu w 24 godziny, co ma być możliwe od 2026 roku. Dodatkowo wszystkie gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorcy o zużyciu poniżej 100 MWh rocznie mają mieć bezpłatny dostęp do porównywarki wszystkich dostępnych na rynku ofert sprzedaży energii elektrycznej. Gospodarstwa domowe będą podpisywać wyłącznie umowy kompleksowe na dostawy energii elektrycznej lub gazu.

 

Ustawa przewiduje także możliwość tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych w formach spółdzielni, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, stowarzyszenia, z wyłączeniem stowarzyszenia zwykłego, spółki osobowej, z wyłączeniem spółki partnerskiej, oraz spółdzielni rolników, których przedmiotem działalności może być wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż, zużywanie, agregacja lub magazynowanie energii, a także świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej, ładowania pojazdów elektrycznych lub świadczenie innych usług energetycznych swoim członkom lub udziałowcom. Członkostwo w obywatelskiej społeczności energetycznej jest otwarte dla podmiotów wszelkich kategorii, jednak członkowie lub udziałowcy będący osobami fizycznym, organami samorządowymi, w tym gminami lub małymi przedsiębiorcami, powinni mieć uprawnienia kontrolne. Główna działalność tych podmiotów nie powinna być związana z rynkiem energii elektrycznej. Ustawa nie określa obszaru działania obywatelskich społeczności energetycznych przyjmując, że jedynym ograniczeniem może być obszar funkcjonowania operatora systemu dystrybucyjnego, ponieważ obywatelska społeczność energetyczna może działać na obszarze operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zaopatrującego w energię elektryczną odbiorców będących członkami, udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tej społeczności.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, istnieje także możliwość samodzielnego zarządzania instalacją odnawialnego źródła energii w ramach usługi odbiorcy aktywnego. W przypadku natomiast mniejszych prosumentów, którzy nie będą chcieli samodzielnie zarządzać ww. instalacją, wprowadzono możliwość wyznaczenia agregatora, który w ich imieniu będzie kontaktował się z przedsiębiorstwami energetycznymi. Ponadto ustawa wprowadza przepisy dotyczące odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii oraz nowy model sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej.

 

Warto także zwrócić uwagę, że sprzedawca energii obsługujący powyżej 200 tys. odbiorców końcowych będzie zobowiązany do prowadzenia sprzedaży energii elektrycznej na podstawie umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej.

 

Istotną zmianą jest też brak konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu budowy linii bezpośredniej. Podmiot ubiegający się o budowę linii bezpośredniej lub posiadający tytuł prawny do linii bezpośredniej, będzie zobowiązany na gruncie nowych przepisów jedynie do złożenia zgłoszenia o zamiarze wybudowania linii bezpośredniej lub dalszego korzystania z linii bezpośredniej. W przypadku, gdy łączna moc zainstalowana w jednostkach wytwórczych nie będzie większa niż 2 MW, to także nie będzie konieczne uzyskiwanie ekspertyzy wpływu linii bezpośredniej lub urządzeń, instalacji lub sieci do niej przyłączonych na system elektroenergetyczny.

 

To tylko część zmian, która ma na celu dostosowanie do przepisów unijnych.

 

Jednocześnie przypominamy o nowych obowiązkach związanych ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być przekazane w przypadku umowy zbycia prawa własności przy sporządzaniu aktu notarialnego, a przy zawieraniu umowy najmu przy jej zawarciu. Zmiana ta niewątpliwie będzie miała znaczenie dla raportowania niefinansowego w obszarze ESG, którego jednym z elementów jest obowiązek podania informacji w zakresie śladu węglowego spółki.