× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Planowanie sukcesji

Zapewniamy opracowanie oraz wdrażanie procesów sukcesyjnych. We współpracy z partnerami z dziedziny ekonomii i zarządzania przygotowujemy zindywidualizowane Raporty Sukcesyjne zawierające stosowne instrukcje sukcesyjne. W ramach proponowanych rozwiązań zapewniamy kompleksową obsługę międzypokoleniowego transferu majątku z uwzględnieniem aspektu prawnego, podatkowego, biznesowego i ekonomicznego. 

 

Proponujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb Klienta, jego sytuacji rodzinnej oraz charakteru aktywów mających być przedmiotem sukcesji. 

 

Bierzemy aktywny udział w inicjatywach wspierających ideę firm rodzinnych oraz pracach zespołów opracowujących rozwiązania prawne dostosowane i dedykowane dla tego rodzaju podmiotów. Uczestniczymy w pracach Rady Firm Rodzinnych działającej przy KPP Lewiatan.

 

Bierzemy aktywny udział w inicjatywach wspierających ideę firm rodzinnych oraz pracach zespołów opracowujących rozwiązania prawne dostosowane i dedykowane dla tego rodzaju podmiotów jak np. fundacje prywatne, znane m.in. ustawodawstwu austriackiemu. Uczestniczymy w pracach Rady Firm Rodzinnych działającej przy KPP Lewiatan.

Lider praktyki

Usługi

Doradztwo sukcesyjne w firmach rodzinnych

 • Wsparcie w formułowaniu wizji Nestora
 • Pomoc przy typowaniu Sukcesorów i ich przygotowaniu do pełnienia funkcji zarządczych i właścicielskich
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do sukcesji. Zakres usług obejmuje zabezpieczenie trwałości biznesu p/k prawnym i organizacyjnym. Szeroki wachlarz czynności obejmuje zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, w tym reorganizacje i przekształcenia oraz wsparcie w zapewnieniu ładu korporacyjnego (corporate governance). Istotnym elementem usługi jest także zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed utratą kluczowej kadry, w tym opracowanie i wdrożenie programów menadżerskich
 • Wsparcie doradcze w zakresie zabezpieczenia „ryzyka długiego życia” - przygotowaniu Strefy Seniora

 

Planowanie spadkowe - transfer majątku w oparciu o czynności mortis causa

 • Analiza powiązań rodzinnych p/k dziedziczenia ustawowego
 • Przygotowanie testamentów z wykorzystaniem dostępnych instytucji prawa spadkowego - zapisy windykacyjne, zapisy, polecenia
 • Przygotowanie rozwiązań prawnych dotyczących dziedziczenie przez osoby niepełnoletnie - opieka, zarząd majątkiem
 • Analiza skutków finansowych planowanego dziedziczenia testamentowego - obliczanie substratu zachowku
 • Sporządzanie umów o zrzeczenie się dziedziczenia lub zachowku.
 • Sporządzanie umów majątkowych małżeńskich

 

Ład rodzinny

 • Wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu Konstytucji Rodzinnej – kluczowego dokumentu normującego relacje rodzinne i biznesowe w firmie rodzinnej
 • Kompleksowa obsługa procesu powstawania Fundacji Rodzinnej, począwszy od przygotowania statutu uwzględniającego wolę Fundatora, aż po rejestrację i rozpoczęcie działalności. Zakres usług obejmuje także analizę konsekwencji podatkowych wniesienia i wykorzystywania w działalności fundacji składników majątkowych przekazanych przez Fundatora
 • Bieżąca obsługa prawna i podatkowa Fundacji Rodzinnej, w tym profesjonalna reprezentacja na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy oraz zapewnienie wewnętrznego compliance