× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Nowe limity pomocy de minimis

12.03.2024 | POMOC PUBLICZNA I FUNDUSZE UE

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. To ważna zmiana, która zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

 

Nowe uregulowania wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie udzielania i kontroli pomocy de minimis. Najważniejsze modyfikacje dotyczą zwiększenia limitu kwotowego, z jakiego mogą korzystać przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis.

 

Limit ten dotychczas wynosił 100 tys. EUR w sektorze drogowego transportu towarów oraz 200 tys. EUR dla pozostałych przedsiębiorców niepodlegających wyłączeniu. Obecnie – w obu przypadkach - kwota limitu została podwyższona do 300 tys. EUR na jedno przedsiębiorstwo. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, całkowita kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 300 000 EUR w okresie 3 lat.

 

Warto jednak mieć na względzie, że zwiększenie limitu pociągnęło za sobą również zmiany w zakresie sposobu obliczania 3-letniego okresu, w ramach którego limit ten może zostać wykorzystany.

 

Dotychczas, uwzględnieniu podlegał rok bieżący i 2 lata minione. W przypadku zatem otrzymania wsparcia w marcu 2024 r. brany pod uwagę był cały rok 2022, cały rok 2023 r. oraz okres od stycznia do marca roku 2024 r. Wprowadzone zmiany powodują, że obecnie okres ten należy uwzględniać w formule „od dnia do dnia”. Warunki dopuszczalności pomocy de minimis muszą być przy tym spełnione na dzień udzielenia pomocy. Oznacza to, że niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek o udzielenie pomocy de minimis, decydującym momentem jest dzień jej udzielenia.

 

Zatem, w przypadku uzyskania wsparcia w dniu 10 marca 2024 r. dla ustalenia wysokości dostępnego limitu należy wziąć pod uwagę okres od dnia 10 marca 2021 r. do dnia 10 marca 2024 r.

 

Warto podkreślić, że zmiany te mają na celu zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności systemu pomocy de minimis w Unii Europejskiej. Jednocześnie, stanowią one wyzwanie dla przedsiębiorców i organów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy, które muszą dostosować się do nowych wymogów.

 

Wprowadzone zmiany już teraz mogą otwierać furtkę przedsiębiorcom do skorzystania ze wsparcia w większym od dotychczasowego zakresie, dlatego też zachęcamy do rozmowy z naszymi ekspertami, którzy mogą odpowiedzieć na pojawiające się pytania i wyjaśnić wątpliwości, a także wesprzeć Państwa w prawidłowym określeniu dostępnych limitów pomocy.

Autor

Katarzyna Matyja
manager ds. innowacyjnych ulg podatkowych, adwokat