Aktualności

SLIM VAT 2 uprości opodatkowanie dostawy nieruchomości

Dnia 1 października 2021 roku wchodzi w życie ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, czyli tzw. SLIM VAT 2, którego zadaniem jest m.in. rozwianie wątpliwości w zakresie zastosowania rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości zabudowanych.


Przypomnijmy, iż obecnie zwolniona od podatku VAT jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. jest ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.


Podatnik może jednak zrezygnować z przedmiotowego zwolnienia i wybrać opodatkowanie takiej transakcji, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie na zasadach ogólnych.


Na tym gruncie powstało wiele wątpliwości związanych z możliwością zastosowania wskazanej rezygnacji, organy podatkowe bowiem często podważały jej skuteczność ze względu na sposób i moment zawiadomienia organu. Dokument musi być bowiem dostarczony do urzędu skarbowego nabywcy przed dniem transakcji co oznacza, że oświadczenie złożone w dniu zawarcia umowy jest bezskuteczne. Jest to o tyle istotne, że wskazane zwolnienie nie jest prawem, a obowiązkiem świadczącego, zatem w przypadku braku skutecznej rezygnacji z jednej strony sprzedawca musi odprowadzić wykazany na fakturze VAT, natomiast odbiorca nie może tak naliczonego podatku odliczyć w swojej działalności. Dodatkowo w takim stanie faktycznym sprzedawca nie ma prawa do rozliczenia VAT naliczonego od zakupów związanych z tą czynnością, albowiem mimo rzeczywistej zapłaty podatku jest ona obowiązkowo zwolniona z VAT.


Taka interpretacja potwierdza charakter prawny zrzeczenia się z przedmiotowego zwolnienia jako wyjątku od zasady. Podstawą prawną zwolnienia może być przecież art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. Jednak rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy dostawie takich towarów jest możliwa tylko w przypadku, gdy podstawą prawną zwolnienia jest art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wskazany powyżej.


W związku z tym ustawodawca postanowił uprościć życie podatnikom, na których rzeczywistość gospodarcza wymusza szybkie i sprawne podejmowanie decyzji, poprzez możliwość umieszczenia takiego oświadczenia o rezygnacji w akcie notarialnym zawierającym umowę przeniesienia własności towaru. Niewątpliwie takie rozwiązanie wzmocni pewność sytuacji prawnej podatników oraz pozwoli na ekonomiczne rozliczanie poszczególnych transakcji.

 

Kontakt:

Łukasz Krasowski, radca prawny / E: l.krasowski@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny