Regulamin usługi newsletter - Prawno Podatkowy Flash dla Biznesu

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER – PRAWNO-PODATKOWY FLASH DLA BIZNESU

obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi Newsletter oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z tej usługi (zwanych dalej „Użytkownikami”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników będących zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek z praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Spółkę AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 20, 35-315 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000535885 NIP: 8133699440, REGON: 360354288 (dalej jako „AXELO” lub „Spółka”).

Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy: AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. al. Tadeusza Rejtana 20, 35-315 Rzeszów,
 • adres poczty elektronicznej: axelo@axelo.pl,
 • numer telefonu: 17 230 65 80, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

§ 2

Przedmiot usługi

 1. W ramach usługi Newsletter AXELO, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), Administrator wysyła informacje w formie listu elektronicznego (e-mail), zwane dalej „Newsletterem”.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z dalszego korzystania z tej usługi bądź też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez AXELO, co może nastąpić w dowolnym momencie. AXELO zawieszając bądź kończąc świadczenie usługi Newsletter jest obowiązane uprzednio poinformować Użytkowników o tym fakcie, wysyłając wiadomość na podane przez nich adresy e-mail.
 3. Newsletter wysyłany jest cyklicznie, nie rzadziej niż co 14 dni.
 4. Tematyka Newsletteru jest zróżnicowana, ale obejmuje informacje o produktach i usługach oferowanych przez AXELO, w tym o nowościach w ofercie i aktualnych promocjach, a ponadto inne informacje dotyczące AXELO, w tym w szczególności dotyczące organizowanych wydarzeń, akcji promocyjnych, a także odesłania do materiałów prasowych, artykułów itp. o AXELO oraz linki do stron zaprzyjaźnionych z AXELO.
 5. Każdy Newsletter zawiera:
 • informację o AXELO jako nadawcy Newsletteru,
 • wypełnione pole „Temat” określające treść Newsletteru,
 • informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,
 • informację o sposobie zmiany adresu poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 3

Warunki korzystania

 1. ​W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usługi Newsletter, Użytkownicy powinni dysponować:
 • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
 • aktywnym kontem poczty elektronicznej,
 • oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do konta poczty elektronicznej,
 • przeglądarką Firefox, Chrome, Internet Explorer, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 1. Usługa Newsletter jest świadczona na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili na nią zgodę w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.axelo.pl
 2. Na czynności związane z zamówieniem usługi Newsletter składa się:
 • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.axelo.pl (podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak bez tego niemożliwe jest zamówienie usługi Newsletter),
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu (akceptacja jest niezbędna dla zamówienia usługi Newsletter),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez AXELO w celach marketingowych (zgoda wyrażana jest dobrowolnie, jednak jej brak uniemożliwia zamówienie i korzystanie z usługi Newsletter),
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych wysyłanych przez AXELO – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) (zgoda wyrażana jest dobrowolnie, jednak jej brak uniemożliwia zamówienie usługi Newsletter),
 • wyrażenie zgody na używanie przez AXELO telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których osoba zapisująca się do Newsletteru jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) (zgoda wyrażana jest dobrowolnie, jednak jej brak uniemożliwia zamówienie usługi Newsletter),
 • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „►.
 1. Naciśnięcie (kliknięcie) na  przycisk „►” powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej, co skutkuje tym, że adres e-mail od tego momentu wykorzystywany jest w celu realizacji usługi Newsletter.
 2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest dokonać ich aktualizacji.
 3. AXELO ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
 4. Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z usługi Newsletter jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z usługi Newsletter w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Użytkowników oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Newsletteru lub narazić AXELO na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.
 6. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie oraz przekazywanie, w szczególności w korespondencji z AXELO lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
 7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter przesyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres poczty elektronicznej axelo@axelo.pl lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w stopce wiadomości Newsletter. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

§ 4

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Spółka AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 20, 35-315 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000535885 NIP: 8133699440, REGON: 360354288 (dalej też jako „Administrator”).
 2. AXELO przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe osób korzystających z usługi Newsletter przetwarzane są przez Administratora w szczególności w celach:
 1. udziału w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dalsze przetwarzanie danych w ramach usługi Newsletter, w tym kierowanie w ramach tej usługi do Użytkowników treści marketingowych oraz profilowanie, oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie AXELO jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newsletteru,
 2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach usługi Newsletter – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera,
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane i przechowywane są przez Administratora do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 2. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez AXELO przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 3. Ponieważ korzystamy z usług The Rocket Science Group LLC (operator aplikacji MailChimp) dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach. The Rocket Science Group LLC (operator aplikacji MailChimp) przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 4. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 5. AXELO zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Więcej informacji o podstawach, celu, zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnieniach wynikających z RODO, znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

Reklamacje, pozasądowy tryb rozstrzygania sporów

 1. Użytkownik może zgłaszać zastrzeżenia związane ze świadczeniem usługi Newsletter w formie reklamacji. Reklamacje można składać:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: axelo@axelo.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer 17 230 65 80 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).
 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji zaleca się podanie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez AXELO. W szczególności należy wskazać opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, AXELO zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Ewentualne spory w związku z korzystaniem z usługi Newsletter mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. W wypadku powstania sporu z udziałem Użytkownika będącego konsumentem pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez AXELO zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 

§ 6

Zmiana Regulaminu

 1. AXELO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.axelo.pl wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony poprzez przesłanie za pośrednictwem Newsletteru na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji, informacji o dokonanych zmianach. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. AXELO informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i podlegają ochronie. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody AXELO treści zawartych w Newsletterze stanowić może naruszenie prawa.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://axelo.pl/regulamin-uslugi-newsletter.html w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80