Regulamin usługi newsletter - Prawno Podatkowy Flash dla Biznesu

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER – PRAWNO-PODATKOWY FLASH DLA BIZNESU

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z usługi newsletter, zwanej dalej „Usługą”, świadczonej przez AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 20, 35-315 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000535885 NIP: 8133699440, REGON: 360354288, zwaną dalej „Usługodawcą” lub „AXELO”.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników Usługi będących zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek  praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. Usługa jest świadczona w sieci Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
  5. Dane kontaktowe Usługodawcy:
  1. adres pocztowy: AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. al. Tadeusza Rejtana 20, 35-315 Rzeszów,
  2. adres poczty elektronicznej: axelo@axelo.pl,
  3. numer telefonu: 17 230 65 80, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

§ 2. Przedmiot usługi

  1. Przedmiotem Usługi jest wysyłanie Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanej dalej „Newsletterem” za pośrednictwem poczty elektronicznej, na uprzednio podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
  2. Informacje przesyłane w Newsletterze mogą mieć charakter marketingowy jak również informacyjny, w szczególności mogą to być informacje o zmianach w prawie, produktach lub usługach (np. szkoleniach) oferowanych przez Usługodawcę, w tym również o nowościach w ofercie i aktualnych promocjach, organizowanych wydarzeniach, akcjach promocyjnych. W Newsletterze mogą być zawarte odesłania do materiałów prasowych, artykułów itp. o Usługodawcy oraz linki do stron zaprzyjaźnionych z Usługodawcą.
  3. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania Newslettera.
  4. Newsletter wysyłany jest cyklicznie, nie rzadziej niż co 14 dni.
  5. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o AXELO jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,
  4. informację o sposobie zmiany adresu poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 3. Warunki korzystania z Usługi

  1. Usługa Newsletter jest bezpłatna
  2. Korzystać z Usługi może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie www.axelo.pl w części dotyczącej Usługi poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy oraz uruchomienie świadczenia Usługi, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje z chwilą zawarcia umowy o korzystanie z Usługi tj. po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i w momencie zaznaczenia na stronie internetowej www.axelo.pl checkbox’a z oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków świadczenia Usługi.
  4. Użytkownik, korzystając z Usługi, zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.
  5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
  6. Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 4. Czas trwania Usługi

  1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o  świadczenie Usługi bez podania przyczyny. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy i nie wiąże się z ponoszeniem kosztów przez Użytkownika.
  3. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie Usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail axelo@axelo.pl lub klikając w specjalny link zamieszczony w Newsletterze przeznaczony do wypisania się z Usługi.
  4. Usługodawca może w każdym czasie zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
  5. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

§ 5. Dane osobowe

  1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych w AXELO.

§ 6. Reklamacje i zmiany Regulaminu

  1. Reklamacje dotyczące Usługi należy składać na adres mailowy axelo@axelo.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Usługodawcy.
  2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
  3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Ewentualne spory w związku z korzystaniem z Usługi mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  1. W wypadku powstania sporu z udziałem Użytkownika będącego konsumentem pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez AXELO zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
    1. zmiana sposobu świadczenia Usługi spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
    2. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
    3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usługi, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności  objętych Regulaminem.
  3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej.
  4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w na stronie internetowej Usługodawcy, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§ 7. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2019 r.
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://axelo.pl/regulamin-uslugi-newsletter.html w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z regulaminem obowiązującym do dnia 6 czerwca 2019 r. można zapoznać się tutaj.

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80