Aktualności

Nowe uregulowania działalności windykacyjnej

Zgodnie z komunikatami prasowymi, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje rozwiązania prawne, które z dniem 1 stycznia 2023 roku mają wprowadzić w życie ustawę regulującą działalność windykacyjną i zawód windykatora. Działania te stanowią odpowiedź na nieetyczną działalność tzw. windykatorów, którą dostrzegać można od lat. Taki stan spowodowany był pozostawieniem tej sfery bez prawnego unormowania.


Nowe założenia zrewolucjonizują funkcjonowanie oraz sposób prowadzenia działalności przez firmy windykacyjne. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości obecnie w obszarze windykacji panuje swoisty chaos, a dłużnicy pozostawieni są bez możliwości obrony przed nieetycznym, a często nawet bezprawnym zachowaniem windykatorów.


Regulacje te nie wpłyną jednak znacząco na działalność windykacyjną realizowaną przez profesjonalistów, tj. radców prawnych, adwokatów oraz komorników, których działalność regulują odpowiednie akty prawne i przepisy korporacyjne. Osoby te są bowiem zobowiązane w swojej działalności do postępowania zgodnie z przepisami procedury i normami etycznymi, a w celu nabycia uprawnień zawodowych muszą one m.in. ukończyć magisterskie studia prawnicze, korzystać z pełni praw publicznych, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, być nieskazitelnego charakteru, być niekaranym, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu oraz posiadać odpowiednią wiedzą nabywaną w okresie aplikacji i potwierdzonej zdanym egzaminem zawodowym. Tym samym prowadzenie postępowań i działań zmierzających do wyegzekwowania należności przez wykwalifikowanych prawników posiadających odpowiednie uprawnienia, stanowić będzie nadal kluczowy sposób skutecznej windykacji należności.


Założenia projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

Główna zmiana wynikająca z projektu dotyczy obowiązku uzyskania przez podmioty chcące prowadzić taką działalność zezwolenia wydawanego ministra właściwego ds. gospodarki. Po jego otrzymaniu, firmy windykacyjne będą mogły zostać wpisane do Centralnego Rejestru Firm Windykacyjnych i Windykatorów. Prawo do prowadzenia działalności windykacyjnej, po wyczerpaniu procedury zgłoszeniowej będą posiadać wyłącznie podmioty umieszczone w rejestrze.


Zezwolenie uzyskają wyłącznie podmioty prowadzące działalność w formie spółki akcyjnej, posiadające kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 20 mln zł.


Windykatorzy

Zmianami zostaną objęte także osoby wykonujące zawód windykatora – projekt ustawy nakłada konieczność uzyskania licencji, dzięki której windykator będzie mógł uzyskać wpis do rejestru windykatorów. Istotna będzie także podstawa zatrudnienia potencjalnego windykatora – zgodnie z założeniami projektu będzie on mógł być zatrudniony wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Windykatorzy nie będą też mogli być uprzednio karani.


Nowe zasady kontaktu z dłużnikami


Projekt ustawy zakłada ścisłe zasady kontaktowania się z dłużnikami. Windykator będzie mógł podejmować próby kontaktu w dniach, które nie są ustawowo wolne od pracy, natomiast w pozostałych dniach tygodnia wyłącznie w godzinach od 9:00 do 17:00. Ograniczenia obejmą także liczbę podejmowanych kontaktów do trzech połączeń telefonicznych oraz trzech wiadomości tekstowych (e-mail lub SMS)  tygodniowo.


Osobisty kontakt z dłużnikiem będzie możliwy wyłącznie po wyrażeniu zgody oraz wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Przedawnienie długu

W przypadku przedawnienia długu, które uprawnia dłużnika do odmowy uregulowania należności windykator będzie miał obowiązek poinformowania go o tym podczas pierwszego kontaktu (zarówno telefonicznego jak i osobistego)

Wniosek o zaprzestanie windykacji

Dodatkowym rozwiązaniem zawartym w projekcie ustawy ma być odstąpienie od windykacji na skutek złożenia w siedzibie firmy windykacyjnej dłużnika przez dłużnika wniosku wypełnionego na urzędowym formularzu. Na skutek złożonego wniosku firma windykacyjna powinna ze skutkiem natychmiastowym wstrzymać wszelkie czynności windykacyjne, a sprawę skierować do sądu.  Tym samym ustawodawca przewidział, że działalność windykatorów może w łatwy sposób zostać zablokowana, a dalsze działania zmierzające do wyegzekwowania należności wymagać będą podjęcia stosowanych czynności przed sądem, przed którym strony mogą być reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników.


Kary za nieprzestrzeganie przepisów


Instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów ustawy mają być kary finansowe. Po wyczerpaniu wewnętrznej procedury reklamacyjnej nieprawidłowości będą mogły zostać zgłoszone do ministra właściwego ds. gospodarki a następnie do Komisji Nadzoru Finansowego. W tym czasie windykacja obligatoryjnie będzie musiała być zawieszona. Firmy niestosujące się do przepisów określonych w ustawie będą musiały liczyć się z karą w wysokości od 100 000 zł do 500 000 zł.  

 

Tym samym należy zaznaczyć, że działalność pozaprawnych firm zajmujących się windykacją należności w niedługim czasie zostanie znacznie ograniczona, a dłużnicy stosownymi wnioskami będą mogli wstrzymać działania windykacyjne. Ograniczenia te nie dotyczą jednak działań windykacyjnych podejmowanych przez profesjonalnych pełnomocników, którzy w oparciu o przepisy skutecznie będą mogli dochodzić roszczeń przed sądem oraz odpowiednimi organami egzekucyjnymi. O wejściu w życie projektowanych przepisów będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Kontakt

Maciej Piotrowski, aplikant radcowski /m.piotrowski@axelo.pl

Maciej Cupryś / m.cuprys@axelo.pl

Najnowsze wpisy

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH