× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Projekt: maksymalna cena energii dla mikro i MŚP w Sejmie

26.10.2022 | PRAWO ENERGETYCZNE

Rada Ministrów w dniu 14 października br. opublikowała projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.


Głównym założeniem projektu jest zapewnienie pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej poprzez ustalenie maksymalnej ceny prądu na poziomie 785 zł/MWh, a w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych na poziomie 699 zł/MWh.

 

Zamrożenie cen energii elektrycznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, – najważniejsze założenia

 

 1. Maksymalna cena energii - Sprzedawcy energii w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. będą zobowiązani do stosowania w rozliczeniach z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami cen nie wyższych niż cena maksymalna za zużycie energii elektrycznej na poziomie 785 zł/MWh – przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 2. Zwrot nadpłaty za prąd jeżeli umowa z wyższą ceną została zawarta ze sprzedawcą prądu po 24 lutego – w sytuacji, gdy odbiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zawarli umowy sprzedaży energii lub umowy kompleksowe po dniu 23 lutego 2022 r. – cena maksymalna będzie miała zastosowanie również w okresie dostaw energii od dnia zawarcia przez nich tej umowy do dnia wejścia w życie nowej ustawy.
 3. Obowiązek złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z maksymalnej  ceny energii - warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej będzie złożenie przez przedsiębiorcę  oświadczenia  o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego. Oświadczenie składane będzie przedsiębiorstwom energetycznym i zawierać ma:
 • wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • określenie szacowanej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • numer punktu poboru energii;
 •  datę zawarcia umowy sprzedaży energii, albo umowy kompleksowej.

Oświadczenie należy złożyć na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.  Wzór oświadczenia ma zostać opracowany przez Ministra właściwego do spraw energii w drodze rozporządzenia.

 

Upust dla odbiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli wprowadzenie mechanizmu zachęty do oszczędzania energii

Projekt ustawy przewiduje stosowanie upustu dla odbiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w sytuacji, gdy zużycie energii przez tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniesie maksymalnie 90% wolumenu w porównaniu z okresem od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Wysokość upustu przewidziano na 10% wartości rachunku za obrót energią elektryczną za okres od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. z możliwością stosowania go w rozliczeniach ze sprzedawcą w roku 2024 i 2025.

 

Dodatkowo projekt ustawy zakłada:

 • wprowadzenie maksymalnej ceny prądu na poziomie 785 zł/MWh dla podmiotów użyteczności publicznej, do której należą min. szkoły i uczelnie wyższe, placówki służby zdrowia, żłobki i kluby dziecięce, noclegownie, placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 • wprowadzenie maksymalnych cen energii dla gospodarstwa domowych - w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych wprowadzono ceny maksymalne, które mają obowiązywać w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do całego zużycia energii elektrycznej powyżej limitu przyznanego odpowiednio tym odbiorcom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;
 • wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A.;
 • wprowadzenie mechanizmu mającego na celu na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu - wytwórcy energii elektrycznej, którzy do wytwarzania energii wykorzystują min. energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, biogaz, biogaz rolniczy oraz biopłyny zostaną zobowiązani do przekazania odpisu będącego nadmiarowym przychodem na Fundusz. Odpis będzie przekazywany za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia, w zakresie tych kwot, które dotyczą umów sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym, za które została zrealizowana płatność.

 

Kontakt

Elżbieta Nowak – radca prawny / e.nowak@axelo.pl
Katarzyna Matyja – adwokat / k.matyja@axelo.pl

 

 

Autor