× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Korzystny wyrok NSA dotyczący spółek w likwidacji jako podatników podatku od nieruchomości

06.06.2024 | PODATKI

W dniu 17 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie o sygn. akt III FSK 825/22 - istotne z perspektywy spółek będących w likwidacji - w którym uznał, że jeżeli likwidowana firma nie prowadzi już działalności gospodarczej, to nie musi płacić podatku od nieruchomości od budowli, natomiast co do gruntów i budynków może zastosować niższą stawkę.

 

Czego dotyczyła sprawa?

 

Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej, która złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku wskazała, iż przedmiotem jej działalności była produkcja zapałek, lecz w listopadzie 2020 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu spółki oraz o otwarciu postępowania likwidacyjnego. Pomimo formalnego trwania działalności spółka wskazała, że począwszy od marca 2021 r. nie prowadzi faktycznej działalności gospodarczej, lecz ponosi jedynie koszty związane z procesem likwidacji.

 

W związku z tym w złożonej interpretacji wyraziła stanowisko, że skoro od marca 2021 nie prowadzi faktycznie już działalności, a grunty i budowle będące w jej posiadaniu nie są wykorzystywane i nie służą do prowadzenia działalności gospodarczej, to nie musi ona płacić podwyższonych stawek podatku od nieruchomości przewidzianych dla przedsiębiorców, a podatku od budowli nie musi płacić w ogóle.

 

Organ samorządowy na nie

 

Ze stanowiskiem spółki nie zgodził się organ samorządowy, który uznał, że spółka do momentu jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców (KRS) pozostaje przedsiębiorcą. Burmistrz wskazał, że nieruchomości spółki są ciągle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w konsekwencji czego jego zdaniem spełniony jest wymóg z art. 1a ust. 1 pkt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W wyniku złożonej przez spółkę skargi sprawa trafiła do WSA, a następnie do NSA.

 

Stanowisko sądów

 

Argumentację spółki poparł WSA w Gliwicach uchylając wyrokiem z dnia 7 lutego 2022 r. o sygn. akt I SA/Gl 1384/21 interpretację burmistrza. Po złożeniu skargi kasacyjnej przez organ stanowisko spółki poparł także NSA w wyroku z dnia 17 maja 2024 r. sygn. akt III FSK 825/22.

 

Zdaniem sądów posiadanie nieruchomości przez spółkę w likwidacji nie zawsze oznacza, że są one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Chociaż spółka w likwidacji prowadzi ograniczoną działalność związaną z jej funkcjonowaniem i zakończeniem działalności, to zaprzestanie dotychczasowej działalności produkcyjnej i brak możliwości prowadzenia innej działalności gospodarczej sprawia, że nieruchomości tracą kluczową cechę z punktu widzenia podatku od nieruchomości.

 

Sądy podkreśliły, że w takich przypadkach nieruchomości nie nadają się również do częściowego lub ewentualnego wykorzystania w innej działalności gospodarczej. Oznacza to, że Spółka może stosować preferencyjną stawkę podatkową dla gruntów i budynków. Natomiast budowle spółki mogą być zwolnione z podatku.