Aktualności

Zwolnienia z CIT a decyzja o wsparciu na nowe inwestycje

Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: ustawa o CIT) obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r. wolne od podatku były dochody podatników  uzyskane z działalności określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Rozbieżności w zakresie interpretacji tego przepisu pojawiały się na gruncie wskazania czy przedsiębiorca, który w ramach Polskiej Strefy Inwestycji uzyskał decyzje o wsparciu i rozbudował istniejący zakład, ma prawo do zwolnienia całości dochodów osiąganych w ramach  decyzji o wsparciu  czy tylko w zakresie nowej inwestycji.  


Spory dotyczą tych przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o wydanie decyzji o wsparciu, które oparte są o  stan prawny do końca 2021 r. W 2022 r. zmianie uległ bowiem przepis art. 17 ust. 1 pkt 34a oraz art. 17 ust. 4 ustawy o CIT, zgodnie z którymi wolne od podatku są dochody podatników z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu.


Warto zauważyć, iż początkowo stanowisko organów podatkowych wskazywało, że zwolnieniem objęta jest całość dochodów osiąganych z realizacji inwestycji określonej w decyzji o wsparciu (tak: Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 27 grudnia 2018 r., znak sprawy:0114-KDIP2-3.4010.255.2018.1.MS, Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2019 r., znak sprawy: 0111-KDIB1-3.4010.69.2019.1.MO). Od maja 2019 r. stanowisko w tym zakresie uległo zmianie i zgodnie z indywidualnymi interpretacjami, wolne od podatku były tylko dochody z nowej inwestycji. Niniejsze zostało również potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z 25 października 2019 r., nr DD5.8201.10.2019. Dodatkowo w niej podkreślono, że jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje w sposób angażujący aktywa posiadane już przez podatnika oraz gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania) to dochód wynikający z rozbudowy istniejących zakładów może wyjątkowo podlegać zwolnieniu. Inne stanowisko, zgodnie z którym zwolnieniu podlega cały dochód osiągnięty w ramach tej działalności gospodarczej, z którą nowa inwestycja pozostaje w ścisłym nierozerwalnym związku, o ile jej przedmiot został określony w decyzji o wsparciu,  przedstawiały sądy administracyjne, między innymi: WSA  w Warszawie w wyroku  z dnia 16 września 2020r. (sygn. akt III SA/Wa 2131/19), WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 3 września 2020r. (sygn. akt I SA/Gl 1228/19) - co potwierdzone zostało precedensowym orzeczeniem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2022r., sygn. akt. II FSK 357/21.


Spółka, która złożyła wniosek o indywidualną interpretację podatkową w sprawie zakończonej ww. wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazała, że fakt zwolnienia całości dochodu z CIT wynika wprost z przepisów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z lutego 2019 r. zgodził się ze stanowiskiem spółki, jednak szef KAS zmienił interpretację wskazując, że zgodnie z celem wprowadzonych przepisów, zwolniony będzie tylko dochód z nowej inwestycji.


WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację uznając stanowisko szefa KAS za nieprawidłowe.


W uzasadnieniu wyroku wskazano, iż uzasadniony jest wniosek, że z art. 17 ust. 1 pkt 34a i art. 17 ust. 4 CIT nie wynika, że warunkiem zwolnienia jest osiągnięcie dochodu z konkretnej inwestycji wymienionej w decyzji o wsparciu – jak to stwierdzono w zaskarżonej interpretacji. Przepisy podatkowe nie przewidują obowiązku ustalenia wyniku podatkowego osiągniętego jedynie w ramach projektu inwestycyjnego, na które uzyskano decyzję o wsparciu. Nie można nie zauważyć, że stanowisko organu, iż zwolnieniu podatkowemu mogą podlegać tylko dochody uzyskane z nowej inwestycji, implikuje szereg praktycznych problemów.


Stanowisko WSA zostało uznane za prawidłowe w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem Sądu przepisy w tym zakresie są jednoznaczne. Zgodnie z wykładnią językową art. 17 ust. 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnieniem objęty jest dochód określony w decyzji o wsparciu, który musi być osiągnięty na określonym terenie. Jeżeli więc ustawodawca chciałby ograniczyć zwolnienie do dochodu z nowej inwestycji, musiałoby to zostać jednoznacznie określone w przepisach.

 

Kontakt

Martyna Pałka, adwokat / m.palka@axelo.pl

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH