Aktualności

Zmiany w raportowaniu informacji o cenach transferowych (TPR)

W związku z nowelizacją z dnia 29 października 2021 r. przepisów ustaw o podatkach dochodowych w zakresie cen transferowych w ramach Polskiego Ładu, Ministerstwo Finansów zostało zobowiązane do wydania nowych rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, które to informacje składa się na formularzach TPR-P oraz TPR-C.

 

Nowe rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia i będą miały zastosowanie do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. Podstawą do ich wydania są znowelizowane treści art. 23 zf ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Rozwiązania wprowadzane projektem rozporządzenia mają na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych za pośrednictwem w/w formularzy do znowelizowanych przepisów ustaw o podatku dochodowym  w zakresie cen transferowych, a w szczególności:

 

  1. uwzględnienie w rozporządzeniu ograniczonego zakresu informacji o cenach transferowych w przypadku transakcji zawieranych przez podmioty powiązane, które w ostatnim roku podatkowym posiadały status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz transakcji innych niż kontrolowane dokonywanych z podmiotem z raju podatkowego na minimalną kwotę 100.000 zł lub z innym podmiotem na minimalną kwotę 500.000 zł, gdy rzeczywisty właściciel należności jest podmiotem rajowym. W tych przypadkach lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej ani analizy zgodności.
  2. określenie ograniczonego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  3. określenie treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane,
  4. dodanie informacji o organie (naczelniku urzędu skarbowego), do którego składana jest informacja o cenach transferowych,
  5. dodanie nowego wskaźnika finansowego pozwalającego na uzyskanie informacji o udziale kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach z działalności operacyjnej podmiotu,
  6. wprowadzenie nowych wskaźników finansowych dedykowanych dla jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
  7. dodanie informacji o rodzaju raportowanej transakcji,
  8. zdefiniowanie nowego rodzaju przedziału, który może zostać zastosowany w analizie cen transferowych do weryfikacji rynkowego charakteru ceny, tj. przedziału decylowego,
  9. dodanie informacji o kraju lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu rzeczywistego właściciela oraz o wartości transakcji przypadającej na kraj lub terytorium rzeczywistego właściciela.

 

Obecnie oba projekty rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych są na etapie konsultacji.

 

Kontakt

Katarzyna Cymerkiewicz, radca prawny / k.cymerkiewicz@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny