Aktualności

Wzór formularza CIT-15J określony

W dniu 15 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (Dz. U. poz. 87).

 

Rozporządzenie określa wzory formularzy:

  • CIT-15J - informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej oraz
  • CIT/JW - załącznika do tej informacji o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej.

Nowe wzory formularzy są wynikiem zmian ustawy o CIT, wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

 


Nowelizacja wprowadziła opodatkowanie CIT-em spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, ale tylko jeżeli spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, według ustalonego wzoru lub aktualizacji tej informacji w terminie 14 dnia, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

 

Kontakt

dr Marzena Kidacka

partner, radca prawny

m.kidacka@axelo.pl

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.