Aktualności

Środki trwałe a faktyczne wykorzystanie majątku w działalności

W wyroku NSA z 3 czerwca 20222 r., sygn. I FSK 2438/19, sąd ten wypowiedział się na temat przesłanek uznania aktywa za środek trwały. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że decydującego charakteru nie ma nabycie jako środek firmowy ani wprowadzenie do ewidencji środków trwałych, a faktyczne jego wykorzystywanie w działalności gospodarczej.


W sprawie chodziło możliwość zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które to prawo zostało wprawdzie nabyte jako majątek firmowy, jednak na przedmiotowej nieruchomości nie prowadzono w rzeczywistości działalności gospodarczej, traktowano ją jako rezerwę w razie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości, gdzie działalność gospodarcza rzeczywiście była wykonywana. Nieruchomość rezerwowa nie została zabudowana, nie była też ujęta w ewidencji środków trwałych, związane z nią wydatki nie były ujmowane w kosztach uzyskania przychodów.


Wnioskodawca stał na stanowisku, że przychód ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości rezerwowej nie musiałby być rozliczany jak inne przychody z działalności gospodarczej, gdyż nieruchomości nie wprowadzono do ewidencji ani nie wykorzystywano na potrzeby prowadzonej działalności. Sprzedaż nie nastąpi też „w wykonaniu działalności gospodarczej”.
Dyrektor KIS był jednak zdania, że przepisy art. 22a ust. 1 oraz art. 22c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależniają uznania za środek trwały od wpisania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów kosztów, a skoro tak, to można przedmiotową nieruchomość za takowy uznać, z czym nie zgodziły się sądy obu instancji wskazując, że kryterium przesądzającym dla uznania za środek trwały jest faktyczne wykorzystywanie w działalności gospodarczej.

Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8452575,majatek-niewykorzystywany-w-firmie-srodek-trwaly.html

 

Kontakt

Katarzyna Cymerkiewicz, radca prawny / k.cymerkiewicz@axelo.pl

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH