Aktualności

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta - projekt opublikowany

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano długo wyczekiwany przez przedsiębiorców projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. pakiet ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta).


Ustawa ta ma na celu transpozycję do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów w zakresie art. 8 i 8a, dotyczących właśnie rozszerzonej odpowiedzialności producenta.


Po wstępnej analizie projektu należy stwierdzić, iż jest on w zasadzie zbieżny z wcześniej udostępnionymi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów założeniami.
Zgodnie z postanowieniami projektu:

  • wprowadzający produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l będą obowiązani zapewnić, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały określony udział materiałów pochodzących z recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych;
  • wprowadzający produkty w jednorazowych pojemnikach z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l będą mogli od dnia 1 lipca 2024 r. stosować pokrywki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych pod warunkiem, że pozostają one przymocowane do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania produktu;
  • nakłada się obowiązek umieszczania na opakowaniach oznakowań, wskazujących na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań według frakcji odpadów;
  • wprowadza się obowiązek prowadzenia publicznych kampanii informacyjnych w odniesieniu do jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych;
  • podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, będą obowiązane do wnoszenia opłaty opakowaniowej. Opłata ta będzie uiszczana co miesiąc, na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa. Maksymalna stawka opłaty opakowaniowej dla każdego rodzaju opakowania przeznaczonego dla gospodarstw domowych ma wynosić 2 zł za 1 kg. Wysokość należnej opłaty stanowiła będzie suma iloczynów stawek opłaty opakowaniowej dla poszczególnych rodzajów opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz mas opakowań;
  • nakłada się obowiązek prowadzenia ewidencji w postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującej informacje o masie opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym, w podziale na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych oraz pozostałe opakowania, w tym o udziale materiałów pochodzących z recyklingu w tych opakowaniach oraz wysokości wnoszonej opłaty opakowaniowej;
  • na wprowadzających produkty w butelkach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l (wraz z ich zakrętkami i wieczkami) nakłada się obowiązek selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych.

Większość obowiązków w zakresie recyklingu, przedsiębiorcy będą mogli realizować za pośrednictwem specjalnych organizacji odpowiedzialności producentów. Organizacjom tym przysługiwać będzie odpowiednie wynagrodzenie za przejęcie ww. obowiązków. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zleci wykonywania określonych czynności wybranej przez siebie organizacji, będzie zobowiązany wykonywać je samodzielnie.


Projekt istotnie wpłynie na działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorców, w związku z czym celowym będzie uwzględnienie regulacji w planach biznesowych.
Wejście w życie przepisów ustawy nowelizującej planuje się na dzień 1 stycznia 2023 r.

 

Kontakt:

Tomasz Bek, partner, radca prawny / E: t.bek@axelo.pl

Żaneta Belczyk, aplikant adwokacki / E. z.belczyk@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny