Aktualności

Rozliczenie straty ze spółki komandytowej przed objęciem CIT

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Niektórzy z przedsiębiorców postanowili odroczyć moment wejścia w podwójne opodatkowanie do 1 maja, dlatego też wspólnicy tych spółek w bieżącym roku podatkowym przychody z tytułu udziału w zysku przez 4 miesiące będą kwalifikować do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej, a przychody z pozostałych 8 miesięcy do przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. W związku z tym pojawiły się wątpliwości co do możliwości rozliczania straty podatkowej powstałej przed dniem przejścia spółki komandytowej na CIT. Zasadą jest bowiem, iż strata może być odliczana tylko od dochodów z tego samego źródła.


Od tej reguły ustawodawca przewidział jednak wyjątek w art. 15 ust. 2 nowelizacji ustaw podatkowych z dnia 28 listopada 2020 r., stanowiąc iż wspólnik, który przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, może obniżyć dochód z udziału w zyskach osób prawnych o nieodliczoną przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT stratę z działalności gospodarczej – o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z zasadami ogólnymi. Prawo to przysługuje przez 5 lat, uwzględniając lata następujące po roku, w którym strata została poniesiona.


Pomimo tego, iż część zagadnień związanych z rozliczeniem straty wynika wprost z ustawy zmieniającej, to na płaszczyźnie praktycznej powstał problem w przypadku jednoczesnego stosowania przepisów o stracie podatkowej oraz zwolnienia 50% przychodów komandytariusza z opodatkowania, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2021 r. (0113-KDIPT2-3.4011.150.2021.2.RR) wskazuje jednak, iż przychody od wypłaconego zysku spółki w części objętej zwolnieniem nie będą uwzględniane w podstawie opodatkowania, co jednoznacznie przesądza o pierwszeństwie stosowania przepisów o zwolnieniu względem rozliczenia straty podatkowej. Takie rozwiązanie jest korzystne dla podatnika, ponieważ może on skorzystać z dwóch instytucji zmniejszających opodatkowanie jednocześnie.


Dyrektor KIS potwierdził również kolejną zasadę wynikającą z ustawy zmieniającej, a mianowicie, iż wszelkie straty poniesione w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach sp.k. mogą być odliczone również od innych dochodów wskazanych w art. 17 ust. 4 ustawy o PIT, co oznacza że przychody z tytułu dywidend lub zysków innych osób prawnych np. pozostałych spółek z o.o. w których podatnik jest udziałowcem, mogą być również rozliczone w ramach uprzednio poniesionej straty. Przepis odwołuje się bowiem do przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, bez wskazania rodzaju podmiotów, z których przychód ten miałby pochodzić.

 

Kontakt:

Maciej Wilczyński, radca prawny / E: m.wilczynski@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny