Aktualności

Projekt zmian w PIT, CIT i innych podatkach oraz ustawach

16 września 2020 r. opublikowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Do najistotniejszych zmian przewidzianych w projekcie należą:

 

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Spółki komandytowe, jako spółki osobowe, obecnie nie są podatnikami podatku dochodowego, co oznacza jednokrotne opodatkowanie zysku na poziomie wspólników.


Projekt zakłada, że spółki komandytowe staną się podatnikami podatku CIT. Po stronie wspólników spółki komandytowej przychód podlegający opodatkowaniu powstanie w momencie wypłaty. Oznacza to opodatkowanie analogiczne jak w przypadku spółek z o.o. czy akcyjnych.


Ustawa przewiduje zwolnienie z opodatkowania wypłaty zysku dla komandytariuszy – do 50% przychodów uzyskiwanych przez nich z tytułu uczestnictwa w spółce, jednak nie więcej niż 60.000 zł. Zwolnienie nie będzie przysługiwać komandytariuszom, którzy posiadają co najmniej 5% udziałów w spółce kapitałowej, która jest komplementariuszem spółki komandytowej lub członkami zarządu takiej spółki kapitałowej, bądź też podmiotem powiązanym ze wspólnikiem posiadającym taki udział lub będącym członkiem zarządu.

 

Przykład: osoba fizyczna jako komandytariusz uczestniczy w 99% w zysku spółki komandytowej. Jednocześnie jest wspólnikiem i członkiem zarządu spółki z o.o., która jest komplementariuszem spółki komandytowej. Zysk spółki komandytowej będzie opodatkowany stawką 19% (9% w przypadku małego podatnika). Wypłata zysku komandytariuszowi będzie opodatkowana stawką 19%; komandytariuszowi nie będzie przysługiwać zwolnienie z opodatkowania.

 

Komplementariuszowi będzie przysługiwać prawo pomniejszenia podatku z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej o kwotę podatku zapłaconego przez tę spółkę, w wysokości obliczanej jako procent uczestnictwa komplementariusza w zysku spółki pomnożony przez podatek CIT zapłacony przez spółkę.

Konsekwencją powyższej zmiany będzie również traktowanie zysków ze spółki komandytowej jako przychodów z zysków osób prawnych, a więc oprócz wypłaty zysku również przychodem będzie m.in. zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce komandytowej lub wystąpienie z niej, odsetki od udziału kapitałowego wypłacane wspólnikowi.


Publikowanie sprawozdania z realizacji strategii podatkowej przez niektórych podatników CIT

Podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy CIT, których przychody przekraczają 50 mln euro, będą zobowiązani do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Sprawozdanie ma być publikowane na stronie internetowej podatnika w terminie do 9 miesiąca następującego po dacie złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Za naruszenie tego obowiązku grozić będzie kara administracyjna nakładana przez naczelnika urzędu skarbowego w wysokości do 1.000.000 zł.

 

Sprawozdanie będzie zawierać w szczególności:

  1. opis podejścia podatnika do: procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą;
  3. informacje o: transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi, a także planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;
  4.  informacje o złożonych wnioskach o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej wiążącej informacji akcyzowej;
  5.  informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową;

– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.


Objęcie podatkiem CIT niektórych spółek jawnych

Podatnikami CIT staną się spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku PIT i CIT posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, lub nie złoży aktualizacji tej informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przekazanej informacji  do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika, osiągającego dochody z takiej spółki.


Wzór informacji zostanie określony w Rozporządzeniu; informacja będzie zawierać dane identyfikacyjne oraz wielkość udziału w zysku wspólników oraz podmiotów niebędących wspólnikami, a osiągających dochody ze spółki.

 

Szczególne regulacje dot. spółek nieruchomościowych

Spółką nieruchomościową będzie podmiot, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

W przypadku zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce nieruchomościowej, płatnikiem podatku z tego tytułu będzie ta spółka, jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Polski lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Polski obowiązana będzie ustanowić przedstawiciela podatkowego, który będzie spełniał określone w ustawie warunki (m.in. uprawnienia do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego lub prowadzenia ksiąg rachunkowych), który będzie w imieniu i na jej rzecz wykonywał ww. obowiązki płatnika.
Powyższych przepisów nie stosuje się, jeśli spółka nieruchomościowa będzie mieć siedzibę w kraju UE lub EOG, w których podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Obowiązkiem, który będzie dotyczył wszystkich spółek nieruchomościowych (w tym z siedzibą w Polsce) będzie przekazywanie przez te spółki oraz ich wspólników informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego informacji o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce udziały, akcje, ogół praw lub inne tytuły uczestnictwa.


Wyłączenie możliwości obniżania i podwyższania stawek amortyzacyjnych przez podatników działających w SSE lub na podstawie PSI

Obecnie podatnicy korzystający ze zwolnienia z opodatkowania (działający w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu, w celu pełnego wykorzystania przyznanej pomocy publicznej, dokonują obniżenia stawek amortyzacyjnych (do 0,1% lub 0%), a następnie podwyższenia tych stawek po wyczerpaniu przyznanej pomocy publicznej i zakończeniu korzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

Planowana zmiana przewiduje, że w stosunku do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po 31 grudnia 2020 r., wykorzystywanych do działalności zwolnionej z opodatkowania, nie będzie przysługiwać prawo obniżania i podwyższania stawek amortyzacyjnych – w okresie korzystania z tego zwolnienia.

 

Ograniczenie możliwości rozliczania straty w przypadku połączeń spółek

Planowane jest ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji w której podatnik posiadający stratę przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w celu rozliczenia posiadanej straty z zyskami osiąganymi przez podmiot przejmowany. Ograniczenie to będzie dotyczyć tych przejęć lub aportów, których okoliczności będą wskazywały na celową optymalizację podatkową, tj. gdy przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości lub w części był inny, niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub co najmniej 25% praw do udziału w zysku podatnika – w wyniku opisanych operacji restrukturyzacyjnych – uzyskał podmiot lub podmioty, które wcześniej praw takich nie posiadały.

 

Przedłużenie stosowania zwolnienia z podatku od budynków

Projekt przewiduje możliwość skorzystania zwolnienia z podatku od budynków również od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-1.

Opodatkowanie po stronie spółki kapitałowej składników majątkowych wydawanych wspólnikom na skutek likwidacji

Rozszerzono zakres art. 14a ustawy CIT, który przewiduje opodatkowanie podatkiem CIT spełnienia w formie niepieniężnej świadczenia pieniężnego. Planowane jest objęcie tą regulacją wydania wspólnikom likwidowanej spółki kapitałowej składników majątkowych innych niż środki pieniężne; oznacza to, że spółka kapitałowa zapłaci podatek z tytułu przekazania tych składników wspólnikom w związku z likwidacją.
 

Pobierz informację w pliku pdf.

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.