Aktualności

Praca zdalna a kwarantanna lub izolacja

Praca zdalna a kwarantanna

Brak możliwości wykonywania pracy przez osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę jest traktowany na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby i uprawnia do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego.
 

Co więcej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy w trybie określonym w art. 6 ust. 2 pkt 1, z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym, lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu.

 

Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę.

 

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez ZUS, jeśli pracownik jest zdolny do wykonywania zadań zleconych przez pracodawcę i strony umawiają się na tryb pracy zdalnej, przy tym pracownik nie występuje o wypłatę świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, to nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy w takim stanie. Zaleca się, by polecenie takie przybrało postać pisemną, względnie formę dokumentową w drodze wiadomości e-mail.

 

Potwierdzeniem powyższego jest obowiązujący od dnia 29 listopada 2020 r. art. 4h ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112, ze zm. poz. 2113), zgodnie z którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

 

Do warunków świadczenia pracy zdalnej w okresie kwarantanny zastosowanie mają przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia 2020.10.20).

Praca zdalna a izolacja

Z kolei możliwość świadczenia pracy w ramach izolacji w warunkach domowych w obowiązującym stanie prawnym budzi większe wątpliwości. Wskazujemy, że przebywający w izolacji to osoba z pozytywnym wynikiem testu na obecność COVID-19, która chorobę może przechodzić bezobjawowo lub z łagodnym przebiegiem.

 

Według stanowiska Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii pracownik, który podlega izolacji – inaczej niż w przypadku osoby przebywającej na kwarantannie – jest osobą chorą, czyli co do zasady niezdolną do wykonywania pracy ze względu na swój stan zdrowia. To oznacza, że w okresie izolacji chory pracownik nie powinien wykonywać pracy. Jeżeli jednak pracownik, który wykonuje pracę zdalną, nie jest objęty świadczeniem z tytułu choroby, może być skierowany do jej wykonywania oraz będzie uprawniony do wynagrodzenia za pracę wykonaną na podstawie art. 80 Kodeksu pracy.

 

Wątpliwości w zakresie dopuszczalności pracy zdalnej podczas izolacji w warunkach domowych rozwiewa projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk 772). Przepisy art. 4ha i art. 4hb przedmiotowego projektu ustawy przewidują, że pracownik poddany obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, będzie mógł, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, pracować zdalnie, a za okres pracy na izolacji otrzymywać wynagrodzenie za pracę. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej podczas izolacji w warunkach domowych, uzyskałby on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do zasiłku chorobowego za pozostały okres przebywania w izolacji w warunkach domowych, w trakcie którego nie świadczy pracy zdalnej.

 

Projekt ww. ustawy w dniu 28 listopada 2020 r. przekazano Prezydentowi RP.

 

Kontakt:

Sylwia Potępa
Adwokat

M: +536 442 973
E: s.potepa@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.