Aktualności

Nowelizacja KSH wejdzie w życie w październiku 2022

Jak wspominaliśmy w kwietniu bieżącego roku (przeczytaj poprzedni artykuł ), w związku z koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę UE 2017/1132 dotyczącej transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Prace przyspieszyły i zmiany mają wejść w życie 13 października 2022 r. razem z jedną z największych nowelizacji KSH ostatnich lat – tj. wprowadzeniem regulacji dotyczących grup spółek.


Nowelizacja ma swoim zakresem obejmować między innymi art. 516 Kodeksu spółek handlowych – zmiany mają dotyczyć kwestii proceduralnych odnoszących się do sytuacji, w której przejęcie dokonywane będzie przez spółkę, w której jeden ze wspólników posiada pośrednio lub bezpośrednio wszystkie udziały lub akcje w spółce przejmującej oraz w spółce przejmowanej, jednocześnie gdy spółka przejmująca nie przydziela udziałów lub akcji na podstawie połączenia.


Oczywiście najistotniejszą zmianą, której dotyczyć będzie nowelizacja, będzie wprowadzenie do ustawy definicji grupy spółek oraz osobnego działu, który traktować będzie o ich funkcjonowaniu. Do tej pory przepisy kodeksu odnosiły się do zagadnienia dominacji oraz zależności jedynie w odniesieniu do pojedynczych spółek. Po nowelizacji zagadnienie to będzie uregulowane także w stosunku do grup spółek – możliwość utworzenia grup spółek podyktowana będzie podjęciem uchwały przez wspólników oraz ujawnieniem tej okoliczności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Istotnym aspektem w projektowanej zmianie będzie  także nadzór rady nadzorczej spółki dominującej w przebiegu realizacji interesów grupy spółek przez spółkę zależną. W tym miejscu dodać należy, iż odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych zostanie zredukowana – nie będą oni odpowiadać wobec spółki za szkody powstałe w wyniku nielojalnego działania oraz w granicach uzasadnionego ryzyka. Ponadto będą mieć możliwość wydawania poleceń wiążących spółce zależnej przez spółkę dominującą. Zmiany odnosić się będą także do możliwości podejmowania uchwał o przymusowym wykupie wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej przez spółkę dominującą reprezentująca co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej.

 

Już teraz zapraszamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych jesienią, kiedy będziemy szczegółowo omawiać planowane zmiany, a także komentować ich wady oraz zalety.

 

Wracając jednak do kwestii implementacji dyrektywy, wskazać należy, iż pomimo tego, że przepisy dyrektywy uchylają obowiązek zgłaszania danych rejestrowych do biuletynu krajowego to Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się na wprowadzenie obowiązku zgłoszenia dokumentów koniecznych do dokonania przekształcenia w terminie co najmniej na pięć tygodni przed terminem zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki, przedmiotem których miałaby być podjęta uchwała o operacji transgranicznej.


W przepisach dyrektywy można dostrzec także unikalny sposób ochrony wierzycieli w sytuacji, gdy roszczenie spółki podlegającej podziałowi nie zostanie spełnione przez spółkę, której przyznane zostało zobowiązanie. W tej sytuacji spółki biorące udział w podziale ponosić będą odpowiedzialność solidarną  za to zobowiązanie do wysokości aktywów netto (na dzień, w którym podział stał się skuteczny).


Projekt ustawy określa także klauzule nadużycia – wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem operacji transgranicznej składany ma być razem z wnioskiem o wydanie decyzji organu podatkowego do sądu rejestrowego. Następnie będzie on przekazywany do organu. Ministerstwo podkreśla, iż rozwiązanie to będzie uproszczeniem dla przedsiębiorców, szczególnie pod względem zmniejszenia kosztów złożenia wniosku. Tym samym zmiany zwiększą także kompetencje sądów rejestrowych – po wejściu w życie nowelizacji orzecznicy będą posiadali uprawnienia do przeprowadzania konsultacji z właściwymi organami podatkowymi  oraz wyznaczania biegłego w sytuacji wystąpienia uzasadnionych podejrzeń nadużyć w stosunku do pracowników.


W przypadku procedury wydawania zaświadczeń o zgodności z prawem operacji transgranicznej uprawnienia uzyska także Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie składania uwag, co może dodatkowo przedłużyć już i tak długotrwałą procedurę reorganizacji transgranicznych.

 

 

Kontakt

Paulina Kula, adwokat / p.kula@axelo.pl

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH