Klauzula informacyjna

KLAZULA INFORMACYJNA – RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), na podstawie art. 13 tego rozporządzenia, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.axelo.pl (dalej jako „Serwis”) oraz wszystkich jego podstron jest Spółka AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 20, 35-315 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000535885, NIP: 8133699440, REGON: 360354288 (dalej jako „Administrator”, „AXELO” lub „Spółka”).

 

Dane kontaktowe Administratora:

tel. 17 230 65 80

adres e-mail: axelo@axelo.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Serwisu w zakresie prezentowania oferty AXELO i umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w celu dopasowywania usług do potrzeb Użytkownika, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewniania bezpieczeństwa usług –  podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,

 • marketingowych Administratora, w tym analizowania i profilowania danych w celu oceny, jakimi produktami bądź usługami Użytkownik może być zainteresowany – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • marketingowych, polegających na wysyłce informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 • udziału w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dalsze przetwarzanie danych w ramach usługi Newsletter, w tym kierowanie w ramach tej usługi do Użytkowników treści marketingowych oraz profilowanie, oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie AXELO jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newsletteru,

 • kontaktu z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich wiadomości i zapytania  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 •  rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes AXELO jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w tych przypadkach, gdy to zgoda jest podstawą przetwarzania tych danych jest dobrowolne, natomiast niezbędne dla możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności i usług oferowanych i świadczonych przez AXELO w ramach Serwisu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody albo zgłoszenia sprzeciwu. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, księgowym i rozliczeniowym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, w tym do podmiotów dostarczających i wspierających systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi Serwisu oraz podmiotów świadczących usługi związane z bieżącą działalnością Spółki – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe możemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, w szczególności w celu realizowania działań marketingowych, co skutkować może automatycznym dopasowywaniem treści Serwisu do potrzeb Użytkowników. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, Administrator ocenia preferencje Użytkowników w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na Użytkowników w podobnie istotny sposób.

 

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie – na zasadach określonych właściwymi przepisami. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://axelo.pl/polityka-prywatnosci/

 

 

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80