Aktualności

Dłuższe okresy zatrudnienia pracowników zagranicznych w Polsce

We wtorek 4 stycznia 2022r. prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem ww. nowelizacji jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Celem ustawy jest również poprawa innych obowiązujących rozwiązań w szeroko rozumianych sprawach cudzoziemców, w tym postępowań dotyczących przyjmowania pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa.


Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze zmiany wprowadzone ww. nowelizacją.

  1. Wydłużona zostanie do 24 miesięcy możliwość powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dotychczas było to 6 miesięcy).
  2. Wprowadzone zostaną rozwiązania przyśpieszające uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, a także ułatwiających uzyskanie zezwolenia na pracę dla tych cudzoziemców.
  3. Skrócone zostaną terminy na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych (tj. wiz wydawanych w celu odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego) z 60 do 30 dni.
  4. Zastąpione zostaną wymogi posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca, wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne - niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.
  5. Rozszerzony zostanie katalog okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę.
  6. Ustanowiona zostanie podstawa prawna do priorytetowego rozpatrywania wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy pochodzących od obywateli określonych państw, wskazanych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
  7. Ustalony zostanie 60-dniowy terminu załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowy termin na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy.
  8. Wojewoda otrzyma podstawy prawne  do wzywania cudzoziemca o przedłożenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
  9. Wprowadzone zostaną nowe przepisy, w ramach postępowań dotyczących udzielenia zezwoleń pobytowych, zgodnie, z którymi wymiana informacji między wojewodą lub Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a właściwymi służbami i organami przekazującymi informacje, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku.
  10. Uproszczone zostanie prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową, oraz związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Prezentowane powyżej zmiany do ustawy o cudzoziemcach mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw - najprawdopodobniej w drugiej połowie stycznia.


Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w sprawie zatrudniania cudzoziemców, prosimy o bezpośredni kontakt z biurem kancelarii. Dodatkowo zachęcamy do śledzenia naszych portali w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco sygnalizujemy najważniejsze zmiany w prawie.

 

Kontakt

Katarzyna Bielańska, aplikant radcowski / E: k.bielanska@axelo.pl

Natalia Ożóg, partner, radca prawna / E: n.ozog@axelo.pl

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny