Aktualności

CIT dla spółek komandytowych od maja 2021

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński ogłosił na Twitterze, że objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT zacznie obowiązywać od maja 2021 r., a nie od stycznia 2021 r., jak pierwotnie planowano.  Przypominamy, że w dniu 30 września 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. W dniu 7 października 2020 r. projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. 


Do najistotniejszych zmian przewidzianych w ustawie należy objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Spółki komandytowe, jako spółki osobowe, obecnie nie są podatnikami podatku dochodowego, co oznacza jednokrotne opodatkowanie zysku spółki na poziomie wspólników. Wejście w życie nowych regulacji spowoduje, że po stronie wspólników spółki komandytowej, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie w momencie wypłaty zysku. Oznacza to opodatkowanie analogiczne jak w przypadku spółek z o.o. czy akcyjnych. 

Ustawa przewiduje ponadto zwolnienie z opodatkowania wypłaty zysku dla komandytariuszy – do 50% przychodów uzyskiwanych przez nich z tytułu uczestnictwa w spółce, jednak nie więcej niż 60.000 zł. Zwolnienie nie będzie przysługiwać komandytariuszom, którzy posiadają co najmniej 5% udziałów w spółce kapitałowej, która jest komplementariuszem spółki komandytowej lub członkami zarządu takiej spółki kapitałowej, bądź też podmiotem powiązanym ze wspólnikiem posiadającym taki udział lub będącym członkiem zarządu.
Obok nadania spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego, projekt zakłada też, że limit przychodów z bieżącego roku podatkowego, uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT, zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro. 

 

Według zapisów ustawy, nowe rozwiązania miałyby w większości wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. 
Jak zadeklarował jednak minister finansów, planowane zmiany dotyczące objęcia spółek komandytowych CIT, z uwagi na trudną sytuację epidemiczną i problemy, z jakimi mierzą się aktualnie przedsiębiorcy, zostaną przesunięte do maja 2021 r. 
 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.