Aktualności

Ceny transferowe – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

W ostatnich latach przepisy w zakresie cen transferowych zmieniały się wielokrotnie. Również bieżący rok niesie za sobą kolejne zmiany. Część z nich – determinowana pandemią COVID-19 – wprowadza czasowe ułatwienia, inne, mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego, nakładają na podatników nowe obowiązki. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem najważniejszych zmian w cenach transferowych wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (…) (Dz.U. 2020 poz. 2123).

 

 

  • Zgodnie z ww. nowelizacją, podatnik realizujący transakcje z podmiotami krajowymi może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, mimo iż w roku podatkowym dotkniętym kryzysem związanym z COVID-19 poniósł stratę podatkową bądź stratę tą poniósł jego kontrahent, jeżeli przychody podatników w roku podatkowym, rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r. spadły o co najmniej 50% w odniesieniu do łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok.
  • Spółki dokonujące korekty cen transferowych zwolnione zostały z posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o fakcie sporządzenia przez ten podmiot korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik. Wskazane zwolnienie obejmuje wyłącznie korekty dokonywane za rok podatkowy lub w okresie obowiązywania na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.
  • Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składane za rok podatkowy, rok obrotowy lub w momencie, w którym w Polsce obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, w przypadku podatnika będącego spółkę nie musi już być podpisywane przez cały zarząd, ale wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki. W przypadku oświadczenia składanego za podmiot powiązany będący przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie podpisuje osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale. Nadal oświadczenia nie może natomiast podpisać pełnomocnik.
  • Wśród wprowadzonych zmian wyróżnić należy rozszerzony zakres dokumentacyjny w ramach transakcji z tzw. rajami podatkowymi – podatnicy dokonujący transakcji z podmiotem, w których rzeczywisty właściciel jest podmiotem (osobą) z raju podatkowego zobowiązani są sporządzić dokumentację cen transferowych, jeśli wartość transakcji jednorodnych przekracza 500 tys. zł. Podatnik jest przy tym zobowiązany do zachowania należytej staranności celem ustalenia okoliczności związanych z rzeczywistym właścicielem.
  • Ponadto, w przypadku transakcji z rajami podatkowymi, obowiązek sporządzenia dokumentacji ma zastosowanie również do transakcji sprzedażowych. Wcześniej dokumentowane były tylko transakcje kosztowe.
  • Co więcej, lokalna dokumentacja cen transferowych dla transakcji zawieranych z rajami podatkowymi zawierać ma dodatkowo uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych (tzw. benefit test).


Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

 

 

Kontakt:

Natalia Roś, adwokat / E: n.ros@axelo.pl
Bartosz Fundakowski, aplikant radcowski / E: b.fundakowski@axelo.pl

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.