× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w kontekście przyśpieszenia i uproszczenia postępowań

13.05.2024 | PRAWO GOSPODARCZE

W dniu 29 kwietnia 2024 r. został złożony projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (nr druku UD50). Projekt został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jak wskazuje projektodawca, jego podstawowym celem jest zapewnienie podmiotom publicznym oraz podmiotom realizującym zadania publiczne możliwości dostępu do informacji z Rejestru za pośrednictwem usług sieciowych, w szczególności poprzez interfejsy API, na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości, co ma wpływać na sprawność procedowania.

 

Zgodnie z projektem, ww. podmioty będą mogły występować do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o wyrażenie zgody na udostępnianie przez Centralną Informację informacji z Rejestru za pośrednictwem usług sieciowych – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych.

 

Wspomniany projekt przewiduje również uproszczenia dla przedsiębiorców. Zgodnie z jego założeniami, przewidywane jest zniesienie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów dokonanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zdaniem projektodawcy, obowiązek ten nie ma już uzasadnienia prawnego. Zniesienie ww. obowiązku pozwala nie tylko na ograniczenie czynności administracyjnych, lecz sprawia to, iż przedsiębiorcy nie będą obciążani kosztem ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł.

 

Należy także zauważyć, iż zmiana ww. ustawy może powodować problemy w zakresie zasady powoływania się przez osoby trzecie na dane udostępnione w MSiG lub KRS w przypadku rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem a wpisem do rejestru. W takiej sytuacji przepisy przejściowe przewidują w tym zakresie utrzymanie obowiązującej dotychczas zasady, zgodnie z którą obowiązuje wówczas wpis w rejestrze.

 

Planowanym terminem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów jest III kwartał 2024 r.