× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Projekt w zakresie zmian w postępowaniach spadkowych

01.07.2024 | PRAWO CYWILNE

W dniu 24 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy nowelizującej zarówno kodeks cywilny jak i kodeks postępowania cywilnego m.in w zakresie postępowań spadkowych.

 

Jedną z kluczowych zmian jest nowelizacja art. 654 k.p.c., którego obecne brzmienie wskazuje na odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 3 (czyli regulującego kwestie związane z ogłoszeniem testamentu) do pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego. Nowe brzmienie ww. artykułu przewiduje, iż przepisy nadmienionego rozdziału 3 będą miały również zastosowanie do trwałego nośnika informacji, na którym utrwalony został testament ustny audiowizualny. Wskazany testament audiowizualny będzie mógł być sporządzony w tych samych okolicznościach co testament ustny z udziałem świadków.

 

Kolejną istotną kwestią formalną zaproponowaną przez projektodawcę jest wprowadzenie art. 6692 k.p.c., zgodnie z którym Sąd uchyla prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeżeli w odniesieniu do tego samego spadku zostało wcześniej wydane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd może także uchylić je z urzędu.

 

Ostatnią ważną zmianą w zakresie przepisów dotyczących postępowania spadkowego jest zmiana pierwszego zdania art. 679 k.p.c., który obecnie kształtuje się następująco „Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału (…)”. Natomiast nowe brzmienie przepisu usuwa wzmiankę o uchyleniu stwierdzenia nabycia spadku. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie przepisów m.in. w zakresie wprowadzonego powyżej art. 6692 k.p.c.

 

planowana nowelizacja przepisów stanowi kolejną próbę ujednolicenia oraz uszczegółowienia przepisów k.p.c., która może pozytywnie wpłynąć na szybkość, jak i jakość rozpatrywania spraw w zakresie postępowania spadkowego. Planowany termin przyjęcia ustawy to IV kwartał 2024 r.