Aktualności

Orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki nie powoduje jej rozwiązania

Sąd Najwyższy uznał, że nie jest możliwe utożsamianie przyczyn rozwiązania spółki wskazanych w art. 270 czy też 271 KSH z jej rozwiązaniem, które – stosownie do art. 272 KSH – następuje dopiero po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z KRS.
Przepisy KSH, jako jeden ze sposobów rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przewidują możliwość rozwiązania na podstawie wyroku sądowego, w drodze powództwa sądowego wniesionego przeciwko spółce. Zgodnie z przepisem art. 271 KSH rozwiązanie spółki w tym trybie może nastąpić m.in. jeżeli z żądaniem takim wystąpi wspólnik lub członek organu spółki w sytuacji gdy osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zaszły inna ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki.
Szerzej zagadnienie to opisała w artykule, który ukazał się na portalu e-gospodarka.pl r. pr. Elżbieta Nowak: http://www.prawo.egospodarka.pl/152707,Orzeczenie-sadu-o-rozwiazaniu-spolki-nie-powoduje-jej-rozwiazania,1,82,1.html
 

Najnowsze wpisy