Aktualności

OPZ - ochrona sygnalistów

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za czyny zabronione pod groźbą kary oraz Dyrektywa o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, przyjęta zdecydowaną większością głosów w kwietniu br. przez Parlament Europejski, wyraźnie wskazują, że powstaje konieczność wdrożenia odpowiednich narzędzi mających na celu ochronę sygnalistów w przedsiębiorstwie. 

Istotą Dyrektywy są przepisy pozwalające sygnalistom ujawniać informacje wewnętrznie lub bezpośrednio właściwym organom krajowym, a także odpowiednim instytucjom, organom, urzędom. Warto podkreślić, że przepisy zabraniają również represji i wprowadzają zabezpieczenia pozwalające chronić sygnalistów przed zawieszeniem w pracy, zdegradowaniem czy zastraszaniem. Chronione będą również osoby im pomagające.

Dyrektywę poparło ponad 80 organizacji pozarządowych, związków zawodowych, przedstawicieli biznesu i środowisk dziennikarskich. Jedyną organizacją z Polski ją popierającą była Fundacja Batorego, która od lat zajmuje się przedmiotowym zagadnieniem. Jeżeli Rada UE zatwierdzi Dyrektywę, Polska będzie miała jedynie dwa lata na wprowadzenie jej postanowień do polskiego porządku prawnego. 

Obecnie projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (OPZ) oczekuje w Sejmie RP na pierwsze czytanie. 

Rekomendujemy podjęcie jak najszybciej działań mających na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do nowych – nieuchronnych wymogów. 

Warto mieć na uwadze, że nowe regulacje, zawarte w OPZ, poszerzają znacznie zakres odpowiedzialności przedsiębiorstw - tym samym wpływają bezpośrednio na zwiększenie ryzyka kar i innych środków, które mogą ponieść w przypadku wystąpienia zaniechań i naruszeń. Planowane kary pieniężne mogą wynosić nawet 60 mln zł. 

Wypracowanie odpowiednich mechanizmów i procedur zapobiegających popełnianiu przestępstw jest istotne tym bardziej, iż przedmiotowa Dyrektywa może stać się mocnym impulsem do przyspieszenia prac nad OPZ. Czasu nie jest za dużo – biorąc pod uwagę konieczność nie tylko opracowania, ale i skutecznego wdrożenia kompleksowego systemu zgłaszania nieprawidłowości. 
 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.