Aktualności

Nowela ustawy prądowej – rekompensaty i wzrost cen

Zgodnie z nowymi regulacjami tzw. ustawy prądowej, obowiązującymi od 29 czerwca 2019 r., m.in. mikro i małym przedsiębiorcom oraz szpitalom przysługuje uprawnienie do zachowania w II półroczu 2019 r. cen prądu w wysokości nie wyższej niż te istniejące w dniu 30 czerwca 2018 r.  Warunkiem jest jednak złożenie stosowanego oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego (załącznik nr 1 do ustawy). Termin na złożenie oświadczenia mija 27 lipca 2019. Niezłożenie oświadczenia w terminie skutkować będzie pozostawieniem go bez rozpoznania i brakiem możliwości utrzymania cen energii elektrycznej z 30 czerwca 2018r.


W stosunku do średnich i dużych przedsiębiorstw ceny prądu zostały „odmrożone”. Oznacza to, że od dnia wejścia w życie nowelizacji podmioty te są zobowiązane do ponoszenia rynkowych cen energii elektrycznej. Ustawa wprowadza jednak możliwość ubiegania się przez tych odbiorców o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019r. w formie dopłaty do każdej zakupionej w drugiej połowie 2019 r. kilowatogodziny, z tym że wysokość wsparcia nie może przekroczyć 200 tys. euro (ok. 850 tys. zł) w ciągu trzech lat kalendarzowych.

Wnioski o udzielenie pomocy do minimis będą składane do Zarządcy Rozliczeń S.A w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. W chwili obecnej formularz wniosku i zasady ubiegania się o dofinansowanie nie zostały jednak jeszcze określone, gdyż nie zatwierdzono stosownego rozporządzenia wykonawczego. Składanie wniosków stanie się zatem możliwe dopiero po ustaleniu właściwej procedury.

Dla ustalenia formy wsparcia, która będzie przysługiwała przedsiębiorstwu na podstawie znowelizowanej ustawy (dopłata po złożeniu oświadczenia do dostawcy energii elektrycznej w terminie do 27 lipca 2019r. dla mikro i małych firm lub możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis dla średnich i dużych firm) kluczowe znaczenie będzie miało zakwalifikowanie danego podmiotu do określonej kategorii przedsiębiorstw. Kryteria klasyfikacji:

 

  1. Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro;
  2. Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
  3. Średni przedsiębiorca - zatrudniający mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
  4. Duży przedsiębiorca – zatrudniający więcej niż 250 pracowników, którego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony euro

Przy określaniu statusu danego przedsiębiorstwa i obliczaniu ilości pracowników, rocznego obrotu oraz całkowitego bilansu należy przeanalizować wszelkie powiązania kapitałowe lub osobowe z innymi przedsiębiorstwami. W sytuacji istnienia powiązań należy doliczyć dane dotyczące jednego przedsiębiorstwa do danych odnoszących się do innego w odpowiednim stosunku. Dopiero na tej podstawie można ustalić, do której z powyższych kategorii zaliczyć konkretnego przedsiębiorcę i w jakiej formie będzie on mógł ubiegać się o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen prądu za II półrocze 2019 r. 
 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.