Zespół

Damian Chudzik

Radca Prawny

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2017 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia podyplomowe  „Prawo Własności Intelektualnej” w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów, angażując się w działalność non-profit w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie a następnie, po ukończeniu studiów, w kancelariach prawnych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz administracji samorządowej.

Zainteresowania zawodowe Damiana koncentrują się wokół zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii, jak również rynkiem nieruchomości, procesem inwestycyjno – budowlanym i zamówieniami publicznymi.

W ramach praktyki  zawodowej w Axelo świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz planowania i realizacji inwestycji budowlanych. Doradza Klientom ubiegającym się o udzielnie zamówienia publicznego i występuje w ich imieniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje Klientów w procesach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracyjnymi. Negocjuje,  opiniuje i przygotowuje projekty umów.

Posługuje się językiem angielskim.

Jest pasjonatem wspinaczek wysokogórskich i podróży. Interesuje się historią najnowszą i polityką.