Aktualności

Zasady stosowania preferencyjnej 9% stawki CIT

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT podatnicy są uprawnieni do stosowania 9% stawki CIT od  dochodów innych niż z zysków kapitałowych w przypadku, gdy osiągnięte u nich przychody nie przekroczyły w roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

 

W związku z powyższym przepisem pojawiły się wątpliwości w zakresie ustalenia wskazanej ustawowo wartości przychodu oraz co do sposobu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przekroczenia określonego ustawowo limitu w trakcie roku podatkowego. Powstało pytanie: czy na potrzeby stosowania art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT podatnicy mają brać pod uwagę przychody osiągnięte w roku podatkowym w kwocie netto, tj. bez podatku VAT czy też przychody w kwocie brutto?

 

W interpretacji indywidualnej z dnia 02.09.2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.268.2021.1.MK, Dyrektor KIS wyjaśnił, iż w przedmiotowym limicie nie uwzględnia się kwoty należnego podatku od towarów i usług. Ustalając zatem wartość przychodów na potrzeby wyliczenia limitu pozwalającego na zastosowanie zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 stawki 9%, podatnik winien brać pod uwagę przychody netto.


Problematycznym zagadnieniem było również ustalenie czy podatnik obliczając miesięczne zaliczki za rok podatkowy i wpłacając je w oznaczonym terminie, może zastosować 9% stawkę podatku, za miesiące w których przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro, a w związku z tym czy po przekroczeniu określonego limitu podatnik jest zobowiązany do skorygowania zaliczek lub "wyrównywania" zaliczek miesięcznych wpłaconych od początku roku oraz zapłacenia odsetek od tak powstałych zaległości?


W tej sytuacji należy zwrócić uwagę na treść art. 25 ust. 1g  ustawy o CIT, z którego bezpośrednio wynika, iż podatnicy  mogą obliczać zaliczki przy zastosowaniu stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 pkt 2 za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły wskazanego limitu. Dodatkowo Dyrektor KIS w ww. interpretacji indywidualnej wskazuje, iż w związku z przekroczeniem w roku podatkowym progu 2.000.000 euro, podatnik nie jest zobowiązany do korygowania zaliczek wpłaconych od początku roku do momentu przekroczenia limitu, a wobec tego nie powstanie obowiązek płatności odsetek, ponieważ zaliczki te zostały ustalone w prawidłowej wysokości, a podatnikom przysługiwało wówczas prawo do płatności zaliczek według obniżonej stawki podatku.


Jednocześnie organ podkreślił, że w przypadku przekroczenia przez podatnika limitu uprawniającego do stosowania obniżonej stawki podatku będzie on obowiązany do obliczania zaliczek wg wyższej 19% stawki począwszy od miesiąca (kwartału), w którym przekroczenie ewentualnie nastąpi, a nie od następnego miesiąca po miesiącu przekroczenia tej kwoty.

 

Interpretacja indywidualna z dnia 02.09.2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.268.2021.1.MK

 

Kontakt:

Nina Walczyk, radca prawny / E: n.walczyk@axelo.pl

 

 

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny