Aktualności

Polski Ład wprowadzi ulgi dla sponsorów

W celu wsparcia określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego projektodawca w nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, zwanej potocznie Polskim Ładem, przewidział wprowadzenie specjalnej ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższ e i naukę. Zdaniem Ministerstwa Finansów, rozwiązanie to przyczyni się do uatrakcyjnienia działalności sponsorskiej w stosunku do organizacji zajmujących się promocją edukacji oraz aktywności fizycznej, albowiem nie ulega wątpliwościom, że przedsiębiorcy będą bardziej zainteresowani współpracą z klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi przy jednoczesnych korzyściach podatkowych, co ostatecznie pozwoli  pozyskać tym podmiotom dodatkowe środki na prowadzoną działalność.


Ulga jest skierowana do podatników CIT praz podatników PIT osiągających przychody z działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku. Ulga będzie odliczana maksymalnie do wysokości uzyskanych w roku podatkowym dochodów z działalności gospodarczej.


Obecnie finansowanie przedsięwzięć sportowych, kulturalnych czy naukowych  w zamian za reklamowanie własnej działalności może być uznane jako koszt uzyskania przychodu i tym samym obniżyć podstawę opodatkowania. Po zmianach związanych z Nowym Ładem podatnicy będą mogli dodatkowo obniżyć swój dochód o 50% wartości wydatku poniesionego na przedmiotowe cele, co oznacza, że podatnik w związku z jednym kosztem będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania aż o 150% jego wysokości.


Wydatki, które będą podlegały odliczeniu w przypadku działalności sportowej to koszty poniesione na kluby sportowe, tj. m.in. zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, jak również koszty sfinansowania stypendium sportowego. W zakresie działalności wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegały m. in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce oraz na stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, a także koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. W przypadku działalności kulturowej odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na tworzenie, upowszechnianie i ochronię kultury.


Projektodawca nie przewidział żadnych nadzwyczajnych warunków do skorzystania z ww. korzyści podatkowych. Przedsiębiorca obowiązany będzie oczywiście zawrzeć umowę sponsorską, w której za określone środki finansowe podmiot sponsorowany będzie świadczył na rzecz sponsora określone usługi reklamowe w postaci np. umieszczania logo jego firmy na koszulce. Natomiast po zawarciu umowy konieczne będzie rozliczenie ulgi w zeznaniu rocznym wraz ze sporządzoną informacją zawierającą wykaz poniesionych kosztów. Pierwszą możliwość zastosowania ulgi przedsiębiorcy będą mieli już w zeznaniu rocznym za 2022 rok tj. w 2023 r.

 

Kontakt

Łukasz Krasowski, radca prawny / E: l.krasowski@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny