Aktualności

Nowelizacja - ograniczenie zatorów płatniczych

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Celem przedmiotowej nowelizacji jest wprowadzenie do systemu prawnego regulacji przewidujących wzmocnienie płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez ograniczenie występowania zatorów płatniczych, które stanowią istotną barierę w wykorzystywaniu potencjału rozwojowego przedsiębiorstw. 

Opisywana ustawa zawiera unormowania zmieniające postanowienia kilkunastu obowiązujących już ustaw. Zakres nowelizacji obejmuje przede wszystkim skrócenie terminów zapłaty i zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym, zintensyfikowanie ochrony prawnej „słabszej” strony stosunków gospodarczych tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm.

Wprowadzane zmiany dotyczą również przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co winno zwrócić uwagę przedsiębiorców. W tym zakresie nowelizacja obejmuje uzupełnienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W treści art. 3 ust. 2 zmienianej ustawy wskazano, iż: „Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi”. 

W art. 17g ust. 1 ustawy nowelizującej wprowadzono drugą definicję, zgodnie z którą: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi, polegające w szczególności na:

  • naruszeniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
  • rażącym odstępstwie od dobrych praktyk handlowych, które narusza zasadę działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności; 
  • niedostosowaniu do harmonogramu dostawy towarów lub harmonogramu wykonania usługi; 
  • nieuwzględnieniu właściwości towaru lub usługi, które są przedmiotem umowy.”

Zwrócić należy uwagę, iż ww. katalog nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, iż niewymienione w nim działania przedsiębiorców, prowadzące do nieuzasadnionego wydłużania terminów zapłaty, również będą stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy.

Mając na względzie wprowadzone przedmiotową nowelizacją zmiany w zakresie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także wielu innych ustaw, uznać należy, że powinny one pozytywnie wpłynąć na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, wzmacniając ich płynność finansową. Nowelizacja stwarza co do zasady gwarancje uczciwej pozycji kontrahentów i przywraca równowagę w transakcjach handlowych. 

Zmiany w zakresie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.