× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Zamówienia publiczne w praktyce: wybrane zagadnienia

Kontakt

Zakres szkolenia

 • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Definicje ustawowe
 • Ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumenty zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Wykluczenie wykonawcy z postępowania
 • Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe
 • Realizacja zamówienia z udziałem podmiotu trzeciego
 • Kryteria oceny ofert
 • Ofertowanie
 • Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
 • Rażąco niska cena
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Komunikacja z zamawiającym
 • Unieważnienie postępowania
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego