× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Ochrona środowiska

Prawo ochrony środowiska to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi prawa, dotykająca niemal każdego przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności gospodarczej bez zetknięcia się z regulacjami z tego obszaru jest obecnie praktycznie niemożliwe. Brak dostosowania się do przepisów środowiskowych może się wiązać z dotkliwymi skutkami, takimi jak zblokowanie inwestycji, kary finansowe, czy konsekwencje prawnokarne.

 

W ramach praktyki pomagamy stosować się do licznych regulacji z zakresu prawa ochrony środowiska. Nasze doradztwo obejmuje m.in. ocenę oddziaływania na środowisko, regulację gospodarki odpadami, emisję gazów, hałasu, wody, ścieków, gazów cieplarnianych, recykling, REACH.

Lider praktyki

Usługi

  • Audyty środowiskowe – identyfikacja obowiązków i ryzyk środowiskowych w bieżącej działalności.
  • Gospodarka odpadami - identyfikacja oraz przeniesienie odpowiedzialności za odpady; wsparcie w realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.
  • Pozwolenia i zezwolenia środowiskowe – wsparcie w uzyskiwaniu oraz wykonaniu uprawnień i obowiązków.
  • Gospodarka wodna i ścieki – wsparcie w sprawach dotyczących gospodarki ściekowej i korzystania z zasobów wodnych (pozwolenia wodnoprawne).
  • Opakowania – udzielamy pomocy we wszystkich sprawach dotyczących produktów w opakowaniach oraz opakowań, w tym w zakresie właściwego etykietowania, ewidencji i sprawozdawczości oraz postępowania z odpadami opakowaniowymi.
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny – doradztwo w zakresie wprowadzania na rynek i dalszego gospodarowania sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
  • REACH – identyfikacja potrzeby rejestracji; przeprowadzenie oceny i rejestracji substancji chemicznych; wsparcie w przygotowaniu kart charakterystyki oraz wykonywaniu obowiązków związanych z produkcją, importem i dalszym obrotem substancjami chemicznymi i mieszaninami.
  • Postępowania – reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym a także przed sądami powszechnymi w postępowaniach dotyczących prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami, m.in.: o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o pozwolenie na korzystanie ze środowiska (w tym pozwolenia zintegrowane), o nałożenie opłat produktowych, w sprawach zgłoszeń urządzeń i instalacji, w sprawach dotyczących Bazy Danych o Odpadach.