× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w obszarze zamówień publicznych, zarówno wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak też zamawiających. Zapewniamy doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – począwszy od jego przygotowania, aż do wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy.

 

Oferujemy przygotowanie dokumentacji przetargowej, opracowanie umów, a także analizę spełniania warunków zamówienia. Sporządzamy opinie i analizy prawne. Reprezentujemy obie strony postępowania zamówieniowego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Lider praktyki

Usługi

  • Dokumentacja przetargowa – sporządzanie lub weryfikacja dokumentacji przetargowej, w tym SWZ i projektów umów; wsparcie w wyborze właściwego trybu udzielenia zamówienia.
  • Doradztwo w toku postępowania – wsparcie zamawiających przy badaniu i ocenie ofert, wyborze oferty najkorzystniejszej, komunikacji z wykonawcami, zawarciu umowy; analiza warunków udziału w postępowaniu pod kątem ich spełniania przez wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia; wsparcie wykonawców w komunikacji z zamawiającymi, w tym przy formułowaniu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ; wsparcie wykonawców przy przygotowaniu i złożeniu oferty oraz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
  • Umowy z podwykonawcami i konsorcjantami – przygotowanie lub weryfikacja projektów umów konsorcjum i umów z podwykonawcami.
  • Postępowania odwoławcze i kontrolne – przygotowanie i wnoszenie środków ochrony prawnej lub odpowiedzi na środki ochrony prawnej; reprezentacja wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi; doradztwo na rzecz zamawiających w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych.
  • Doradztwo w toku wykonywania umowy - ocena zasadności roszczeń strony umowy w sprawie zamówienia publicznego (np. o zapłatę kar umownych, odszkodowania, waloryzację wynagrodzenia umownego), ocena dopuszczalności zmiany umowy.