× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Zbliża się termin sporządzenia pierwszych sprawozdań finansowych fundacji rodzinnych

25.03.2024 | PLANOWANIE SUKCESJI

Z ostatnim dniem marca 2024 roku mija termin sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 dla podmiotów, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2023 roku. W bieżącym roku, do grona podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości, dołączyły fundacje rodzinne.

 

Ustawodawca, tworząc nową instytucję w postaci fundacji rodzinnej, nie zdecydował się na wprowadzenie zbyt wielu specyficznych regulacji w ustawie o rachunkowości tylko im dedykowanych. Mając na uwadze powyższe, będą one zobowiązane do stosowania rozwiązań uniwersalnych skierowanych do pozostałych podmiotów stosujących przepisy ustawy o rachunkowości.

 

Fundacje rodzinne zobowiązane są zatem, wedle zasad ogólnych, do sporządzenia sprawozdania finansowego w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego.

 

Przy założeniu, iż pierwszy rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2023 roku, fundacje rodzinne powinny sporządzić i podpisać roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023 do 31 marca 2024 r., a następnie dokonać jego zatwierdzenia w terminie do 30 czerwca 2024 r. W przypadku fundacji rodzinnych co do których zaistnieje obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego – badanie to dokonywane jest przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2024 r.

 

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami podlega złożeniu we właściwym rejestrze sądowym – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

 

Dla fundacji rodzinnych powstałych w drugiej połowie 2023 roku, których statut przewiduje zakończenie pierwszego roku obrotowego z końcem roku następnego, tj. z dniem 31 grudnia 2024 roku, obowiązki sprawozdawcze będą wiążące w roku 2025.

 

Składniki sprawozdania finansowego

 

Każde sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej składa się z:

 

  1. Bilansu,
  2. Rachunku zysków i strat,
  3. Informacji dodatkowej.

 

Ponadto, sprawozdanie to jest podzielone na część jawną oraz poufną. Część poufna jest dostępna wyłącznie dla przedstawicieli organów fundacji, co umożliwia podjęcie decyzji o zaproponowaniu podziału zysku fundacji. Jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu, konieczne jest również sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

 

Obowiązki rejestrowe

 

Fundacje rodzinne nie są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lecz do specjalnego Rejestru Fundacji Rodzinnych. Z tych też względów sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej nie podlega złożeniu do KRS.

 

Sprawozdanie finansowe fundacja rodzinna przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Warto zwrócić uwagę, że sprawozdanie finansowe kierowane do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim należy złożyć w formie papierowej. Niezbędne jest dołączenie do sprawozdania informacji na specjalnym wniosku RFR-Z30 wraz z załącznikiem RFR-ZN. Do wniosku należy przedłożyć również sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu), a także odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą Państwu w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do sprawozdania finansowego fundacji rodzinnej.