× Zamknij

Doradztwo sukcesyjne

Zbliża się termin na rozliczenie podatku od przerzuconych dochodów

28.03.2024 | PODATKI

Przepisy dotyczące podatku od przerzuconych dochodów zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu w 2022 roku. Ich celem jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez przenoszenie dochodów za granicę za pośrednictwem zagranicznych podmiotów powiązanych, które korzystają z niższych stawek opodatkowania.

 

Za przerzucone dochody uznawane są określone w ustawie o CIT koszty ponoszone przez polskich podatników na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego, jeżeli podmiot powiązany otrzymujący płatność:

 

  • opodatkowuje otrzymaną należności według stawki 14,25% lub niższej;
  • uzyskuje od podatnika lub innych spółek powiązanych z tytułów objętych tą regulacją co najmniej 50% ogółu przychodów;
  • przekazuje w jakiejkolwiek formie, co najmniej 10% przychodów na rzecz innego podmiotu zaliczając w związku z tym wydatki do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub wydatki te, lub przychody odlicza od dochodu podstawy opodatkowania lub podatku w jakiejkolwiek formie lub jeżeli te przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

 

Dodatkowo suma określonych dla tej regulacji kosztów poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów podatnika za ten rok.

 

Katalog kosztów uznawanych za przerzucone dochody został wskazany w art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT. Są to m.in. koszty związane z usługami doradczymi, badaniem rynku, usługami reklamowymi, zarządzaniem i kontrolą czy przetwarzaniem danych.

 

Dodatkowo, to na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że jeden lub więcej warunków do opodatkowania nie zostało spełnionych. Dlatego kluczowe jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji, która potwierdza przeprowadzenie analizy w tym zakresie oraz stwierdza brak obowiązku zapłaty tego podatku.

 

Wskazać jednak należy, że podatnicy są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od przerzuconych dochodów w przypadku wypłat na rzecz powiązanych podmiotów z Unii Europejskiej i EOG, pod warunkiem, że te powiązane podmioty prowadzą w kraju swojej siedziby istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

 

Podatnicy podatku od przerzuconych dochodów są obowiązani obliczyć podatek od przerzucanych dochodów za rok podatkowy w zeznaniu rocznym CIT-8 składanym za 2023 r. Termin wpłaty podatku upływa w terminie złożenia zeznania rocznego, czyli do 31 marca 2024 roku. Dla celów zadeklarowania podatku od przerzucanych dochodów należy do zeznania rocznego dołączyć załącznik CIT/PD.

 

Warto jednak zauważyć, że ewentualny obowiązek zapłaty podatku od przerzuconych dochodów nie jest uzależniony od wysokości podatku CIT. Oznacza to, że nawet podatnik, który nie wykazał żadnego należnego podatku w zeznaniu rocznym CIT, może być zobowiązany do zapłaty podatku od przerzuconych dochodów.

 

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą rozliczyć podatek od przerzuconych dochodów za 2023 rok do 2 kwietnia 2024 roku (1 kwietnia jest dniem świątecznym). Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej przeanalizować koszty ponoszone na rzecz powiązanych podmiotów pod kątem ewentualnego obowiązku kalkulacji i zapłaty podatku od przerzuconych dochodów.