× Zamknij

Dotacje

Doradztwo sukcesyjne

Nowe Prawo własności przemysłowej

04.05.2022 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

25 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej. Proponowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii regulacja ma w całości zastąpić obowiązującą dotychczas ustawę Prawo własności przemysłowej. Projekt stanowi odpowiedź na liczne postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i środowiska naukowego w związku z niejasnościami instytucji i procedur dotyczących ochrony własności przemysłowej. 

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi propozycjami zmian, jakie wynikają z przygotowanego projektu ustawy.

 

Uproszczenie i skrócenie postępowań, w tym przyspieszenie udzielania ochrony

Projekt nowego Prawa własności przemysłowej przewiduje skrócenie czasu na uzyskanie ochrony na wzór użytkowy z około 20-24 miesięcy do 12 miesięcy. Zmianie ma również ulec okres na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego. Dotychczas wynosi on 3 miesiące. Po zmianach będzie on wynosił 2 miesiące.

 

Istotną różnicę względem obowiązujących regulacji przewidują również przepisy odnoszące się do sprawozdania ze stanu techniki. Termin na sporządzenie takiego sprawozdania w toku postępowania o udzielenie patentu wynosić będzie 6 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia. Obecnie termin ten wynosi 9 miesięcy.  

 

Na uwagę zasługuje także instytucja przeniesienia decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego. Zgodnie z założeniami projektu ustawy, w przypadku, gdy przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego nastąpi zmiana zgłaszającego, o czym Urząd Patentowy zostanie poinformowany dopiero po wydaniu decyzji, Urząd Patentowy wyda decyzję o przeniesieniu udzielonego prawa. Z uwagi na brak wyraźnej podstawy prawnej umożliwiającej przeniesienie praw i obowiązków administracyjnych, dotychczas Urząd Patentowy był zmuszony stwierdzać nieważność decyzji administracyjnej.

IP COMBO

Autorzy projektowanej ustawy Prawo własności przemysłowej przewidzieli również rozwiązanie pozwalające obniżyć opłaty za zgłoszenie różnych przedmiotów własności przemysłowej. Proponowane regulacje zakładają, że w przypadku dokonania w okresie 3 miesięcy, zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej, opłata za zgłoszenie każdego z nich zostanie obniżona o 30%. Oznacza to, że zgłoszenie trzech różnych znaków towarowych, czy dwóch wynalazków i jednego wzoru użytkowego, nie będzie uprawniało do obniżenia opłat. Ulga będzie stosowana wyłącznie na wniosek zgłaszającego składany w terminie przewidzianym na wniesienie opłaty za ostatnie zgłoszenie objęte wnioskiem i tylko w stosunku do osób lub podmiotów, które nie zostały objęte zwolnieniem z opłaty za zgłoszenie.

Wzory użytkowe

Projekt ustawy wprowadza uproszczoną definicję wzoru użytkowego. Wzorem użytkowym będzie nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym. Ustawodawca rezygnuje w tym zakresie z konieczności posiadania przez wzór użytkowy cechy trwałości. Powyższe ma pozwolić na objecie większej liczby wytworów ochroną przewidzianą dla wzorów użytkowych.

 

Zmiany obejmą również system rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych. System badawczy stosowany obecnie w stosunku do zgłoszeń wzorów użytkowych zostanie zastąpiony systemem rejestrowym. Po wejściu w życie nowej ustawy, Urząd Patentowy będzie mógł odmówić udzielenia ochrony, jeśli zgłoszony wzór użytkowy w sposób oczywisty nie będzie spełniał przesłanek uzyskania ochrony, w tym przesłanki nowości. Rozwiązanie to jest wzorowane na systemie niemieckim i ma skrócić czas rozpatrywania zgłoszeń do 12 miesięcy, co zasygnalizowano powyżej.

Wzory przemysłowe

Definicja wzoru przemysłowego została zharmonizowana z definicją zawartą w art. 1 Dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz. Urz. UE L 298 z 28.10.1998, str. 28). Usystematyzowano również kwestie związane z prawem z rejestracji wzoru przemysłowego i treścią tego prawa.

Znaki towarowe

Projekt ustawy zakłada ujednolicenie i uporządkowanie regulacji prawnych dotyczących znaków towarowych, przy jednoczesnym powtórzeniu stosowanych obecnie rozwiązań.

Oznaczenia geograficzne

Z uwagi na niewielką liczbę zgłoszeń oznaczeń geograficznych, zakłada się wprowadzenie nowej definicji oznaczeń geograficznych oraz zmienionej procedury ich rejestracji. Krajowe rozwiązania legislacyjne mają zostać dostosowane do specyfiki towarów nierolnych. Wydaje się, że wpłynie to w istotny sposób na krajowe tradycyjne wyroby rzemieślnicze, zwiększając ich wyjątkowość i atrakcyjność.

Wynalazki

Projekt ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadza nową instytucję tzw. wstępne zgłoszenie wynalazku. Rozwiązanie to ma w założeniu umożliwiać zastrzeżenie daty pierwszeństwa zgłoszenia wynalazku po dokonaniu uproszczonego zgłoszenia, bez ryzyka utraty nowości zgłoszonego rozwiązania. Wstępne zgłoszenie będzie obejmowało: podanie, opis wynalazku ujawniający jego istotę oraz rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku. Nie będzie natomiast obejmowało zastrzeżeń patentowych. Te będzie można zgłosić w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania wstępnego zgłoszenia wynalazku.


Zmiany obejmują również Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2). Regulacje zawarte w tej ustawie mają zostać w całości przeniesione do Ustawy prawo własności przemysłowej, a sama ustawa uchylona.

Depozyt informacji technicznych i technologicznych

W celu wzmocnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. UE L 157 z 15.6.2016, str. 1) i zmianą definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, określonej w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, proponuje się utworzenie depozytu informacji technicznych i technologicznych, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. Depozyt ma objąć dokumentację w postaci elektronicznej. Proponowane rozwiązanie ma ułatwić przeprowadzenie dowodu na okoliczność istnienia pierwszeństwa informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa i treści tej informacji. Może być również przydatne w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Postępowanie koncyliacyjne

Projekt ustawy wprowadza możliwość alternatywnego sposobu rozwiązania sporu dostosowanego do przedmiotów własności przemysłowej. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że istniejące w Kodeksie postępowania administracyjnego przepisy dotyczące mediacji wydają się nie odpowiadać potrzebom sporów z zakresu własności przemysłowej. Prowadzenie przez strony koncyliacji, ma prowadzić do wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych, a także umożliwić wypracowanie między stronami porozumienia rozwiązującego spór z udziałem koncyliatora.

Rezygnacja z obowiązkowych rozpraw

W sprawach rozpatrywanych w trybie postępowania spornego proponuje się odejście od obowiązkowych rozpraw. Wskutek proponowanych zmian Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w trybie postępowania spornego będzie orzekał na posiedzeniach niejawnych, a rozprawy będą wyznaczane jedynie wówczas, gdy przyczyni się to do przyspieszenia postępowania lub pozwoli na bardziej efektywne wyjaśnienie sprawy.


Powyższe informacje można również pobrać w formie pliku pdf (kliknij, aby pobrać).

 

Kontakt

Ewelina Michalska, aplikant radcowski / e.michalska@axelo.pl

 

07.10.2021 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

UOKIK zbada reklamy w mediach społecznościowych

03.03.2020 | OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wzory przemysłowe - wygrana przed TSUE