Aktualności

Zmiany w PIT i CIT – poprawki do projektu nowelizacji

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podczas którego wprowadzono poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. 


Spółki komandytowe 

Przypominamy, że zgodnie z pierwotnym brzmieniem projektu, spółki komandytowe miały zostać objęte podatkiem dochodowym CIT od 1 stycznia 2021 r. Komisja sejmowa zaakceptowała jednak poprawkę, wskutek której spółki będą mogły dokonać wyboru, czy staną się podatnikami CIT od 1 stycznia 2021 r., czy dopiero od maja 2021 r. 

Jak zapowiedział wiceminister finansów, zmiany mają być opublikowane przed końcem listopada br. i wejdą w życie 1 stycznia 2021 r., jednak przez cztery miesiące spółki komandytowe i ich wspólnicy nie będą musieli ich stosować. Jeżeli zdecydują się na opodatkowanie na nowych zasadach dopiero od maja 2021 r., to na 30 kwietnia będą musiały zamknąć księgi rachunkowe w spółce. W takim przypadku rok obrotowy zostanie wydłużony o cztery miesiące i trzeba będzie sporządzić tylko jedno sprawozdanie – na 30 kwietnia 2021 r. (bez obowiązku sporządzania sprawozdania na 31 grudnia 2020 r.).

Przyznanie spółkom komandytowym statusu podatnika CIT oznacza zmiany w opodatkowaniu dochodów ich wspólników. Wobec tego, w projekcie znalazł się zapis, zgodnie z którym przychody z kapitałów pieniężnych obejmują także przychody ze zbycia udziałów w spółce komandytowej oraz z wystąpienia z niej lub likwidacji tej spółki.

Zmiany obejmują również rozszerzenie na wszystkich wspólników prawa do rozliczania w przyszłych latach strat z działalności spółki komandytowej, powstałych w okresie, gdy nie była ona podatnikiem podatku dochodowego. Prawo to przysługiwać będzie nie tylko komplementariuszom (jak zakładała wersja projektu złożona do Sejmu), ale także komandytariuszom. 

Spółki jawne 

Komisja doprecyzowała przepisy, które pozwolą spółkom jawnym uniknąć opodatkowania podatkiem CIT. Zgodnie z założeniami projektu, warunkiem będzie złożenie informacji o podatnikach podatku PIT i CIT posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki lub aktualizacji tej informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przekazanej informacji. 

Wszystkie spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, będą musiały złożyć pierwszą informację do 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

•    1 stycznia 2021 r. – jeżeli spółka jawna rozpoczęła działalność przed tym dniem,
•    rozpoczęcia działalności – jeżeli spółka jawna rozpocznie działalność w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

W przeciwnym razie staną się podatnikami CIT z dniem wejścia w życie ustawy (tj. od 1 stycznia 2021 r.), lub rozpoczęcia działalności. Analogiczny skutek nastąpi w przypadku niezłożenia aktualizacji do 31 stycznia 2021 r.

Spółki nieruchomościowe 

Komisja doprecyzowała również definicję spółki nieruchomościowej, tzn. podmiotu w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.
Przyjęta poprawka zakłada, że nowe obowiązki będą dotyczyły spółek, których nieruchomości przekraczają wartość bilansową 10 mln zł oraz tych, których co najmniej 60 proc. przychodów pochodzi z najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu tych nieruchomości (lub innych umów o podobnym charakterze), a nie podmiotów wykorzystujących nieruchomości do własnych potrzeb, czyli działalności produkcyjnej i usługowej.

Przypominamy, że projekt nowelizacji nakłada na wszystkie spółki nieruchomościowe obowiązek przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego informacji o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce udziały, akcje, ogół praw lub inne tytuły uczestnictwa.

Inne zmiany w projekcie 

Ponadto, wśród przyjętych poprawek znalazły się modyfikacje dotyczące:

  • przepisów o cenach transferowych (podwyższenie progu obligującego do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla „pośrednich” transakcji z rajami podatkowymi ze 100 tys. zł do 500 tys. zł przy pozostawieniu progu dla „bezpośrednich” transakcji na poziomie 100 tys. zł);
  • przedłużenia stosowania zwolnienia z podatku dochodowego dla świadczeń związanych z pandemią, wypłacanych z ZUS (m.in. postojowego, które zgodnie z obecnymi przepisami dotyczy świadczeń postawionych do dyspozycji lub otrzymanych tylko w 2020 r.);
  • podatkowych grup kapitałowych, które poniosły ekonomiczne konsekwencje z powodu COVID-19 (nie będą one musiały spełniać warunku rentowności również w roku kończącym się najpóźniej 31 grudnia 2021 r.). 

 

Aktualnie projekt nowelizacji czeka na II czytanie w Sejmie. 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.