Aktualności

Zatory płatnicze: sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty

Zbliża się termin na złożenie kolejnego już sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Do 31 stycznia 2022 r. najwięksi podatnicy CIT i grupy kapitałowe mają już po raz drugi obowiązek złożenia Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych w 2021 roku. Na skutek nowelizacji prawa z grudnia 2021 r., spółki nieruchomościowe zostają zwolnione z obowiązku złożenia takiego sprawozdania.

 

Obowiązek złożenia sprawozdania jest dość nowym obowiązkiem, który został nałożony na największych podatników CIT oraz grupy kapitałowe dopiero w 2020 roku. Pierwsze sprawozdania składane były w zeszłym roku. Drugie już sprawozdania należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2022 r. – elektronicznie, za pomocą formularza znajdującego się na portalu www.biznes.gov.pl. Sprawozdania będzie można składać od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.

 

Na gruncie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935), zwanej dalej „Ustawą”, podmiotami zobowiązanymi do złożenia przedmiotowego sprawozdania są:

  1. podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
  2. podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników zawartych w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

 

Sprawozdanie powinno zawierać m. in. dane firmy, wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym, a także wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych i nieotrzymanych w terminach określonych w umowie  

 

Za złożenie sprawozdania odpowiedzialni są kierownicy obowiązanych podmiotów tj. członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego danego podmiotu. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

W przypadku nieprzekazania w terminie sprawozdania, odpowiedzialność poniosą wszyscy członkowie organu wieloosobowego. Nieprzekazanie przedmiotowego sprawozdania w terminie, zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł.

 

Kontakt

Tomasz Bek, partner, radca prawny / E: t.bek@axelo.pl

Elżbieta Nowak, radca prawny / E: e.nowak@axelo.pl

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny