Aktualności

Wyspecjalizowane Urzędy Skarbowe

W dniu 18 listopada 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Projekt przewiduje zmianę funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, na bazie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego utworzony zostanie jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, zapewniający kompleksową i profesjonalną obsługę podatkowych grup kapitałowych i spółek, które je tworzą.

 

Urząd ten będzie obsługiwał: podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład, banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółki publiczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług ustalany na podstawie sprawozdania finansowego, przekraczający kwotę 50 mln euro.

 

Ponadto, w strukturze wyspecjalizowanych urzędów skarbowych funkcjonować będzie dziewiętnaście urzędów (w każdym województwie po jednym, z wyjątkiem województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których  działać będą po dwa urzędy), w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy dla obszaru całego kraju (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie).

 

Wyspecjalizowane Urzędy Skarbowe o zasięgu wojewódzkim będą obsługiwać m.in.: banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, jednostki samorządu terytorialnego, oddziały lub przedstawicielstwa firm zagranicznych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód bądź obrót w roku podatkowym wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro.

 

Zmiany mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.