Aktualności

Wyrok NSA: opodatkowanie VATem sprzedaży nieruchomości

Dnia 27 kwietnia 2022 r. NSA wydał wyrok, sygn. akt I FSK 1589/18, niezwykle istotny dla dokonywania oceny w przedmiocie tego, czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

W przedmiotowej sprawie kobieta otrzymała działkę rolną w darowiźnie od rodziców. W związku z brakiem jej objęcia przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,  wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i dokonania nowego podziału gruntu. Kobieta weszła w posiadanie paru działek budowlanych, przy czym dwie z nich sprzedała po umieszczeniu ogłoszenia w internecie za pośrednictwem biura nieruchomości. Nie wykluczała, że sprzeda również kolejne. W złożonym przez nią wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazała, że nigdy nie prowadziła działalności rolniczej na darowanym jej gruncie, nigdy go nie wynajmowała ani nie wydzierżawiała, nie udostępniała odpłatnie na podstawie innej umowy, nie ponosiła i nie zamierzała ponosić żadnych kosztów związanych z uzbrojeniem terenu, budową drogi, wyposażeniem w urządzenia sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, sanitarnej czy elektrycznej. Przekształcenie działek rolnych na budowlane uzasadniała przystąpieniem do inicjatywy podjętej przez sąsiadów, bez której dojazd do jej działki byłby utrudniony, co uniemożliwiałoby sprzedaż. Uważała, że sprzedaż ta to zarząd majątkiem prywatnym, a skoro tak, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania – uznał, że sprzedaż tych nieruchomości można uznać za działalność gospodarczą polegającą na obrocie nieruchomościami, gdyż kobieta podjęła ciąg czynności przygotowujących do ich zbycia, a ponadto umieściła w internecie ogłoszenie o sprzedaży.

 

Sądy przyznały jednak racje skarżącej wskazując, że podejmowane przez nią czynności to zarząd majątkiem prywatnym, a nie działalność gospodarcza polegająca na obrocie nieruchomościami. Wskazały, że nie można jakichkolwiek czynności podejmowanych przez sprzedającego nieruchomość w tym celu lub w celu podniesienia jej wartości uznać za przejaw profesjonalnego działania. Sądy zanegowały możliwość powoływania się na wyrok przytaczany przez pełnomocnika organu (wyrok NSA z 6 lipca 2021 r., sygn. I FSK 1364/18), gdyż na gruncie tamtej sprawy doszło do uzbrojenia terenu. Podkreśliły jednocześnie konieczność badania w tego typu sprawach spełnienia kryteriów wskazanych przez TSUE w wyrokach z 15 września 2011 r., sygn. C-180/10 i sygn. C-181-10, które determinowały, że za podatnika VAT należy uznać osoby, których aktywność przy sprzedaży nieruchomości wykracza poza granice zarządu zwykłego majątkiem prywatnym i wskazuje na profesjonalizm w zakresie handlu nieruchomościami.

 

Kontakt

Katarzyna Cymerkiewicz, radca prawny / k.cymerkiewicz@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny