Aktualności

Ustawa o CIT: deweloper jako spółka nieruchomościowa

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 6 maja 2022 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak 0111-KDIB1-1.4010.523.2021.2.AW, definiując spółkę nieruchomościową należy brać pod uwagę przychody z  najmu, dzierżawy i sprzedaży lokali oraz budynków wykorzystywanych w działalności deweloperskiej.


Wnioskodawcą była spółka komandytowa zajmująca się działalnością deweloperską. Pytanie związane było z treścią art.  4a pkt 35 lit. b ustawy o CIT tj. czy spółka posiada status spółki nieruchomościowej a w konsekwencji jest zobowiązana do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1e ustawy o CIT.

 

Zgodnie z przywołanym przepisem art. 4a pkt 35 lit. b ustawy o CIT, dany podmiot (inny niż osoba fizyczna, zobowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości), aby  został uznany za spółkę nieruchomościową musi spełniać dwa warunki:

  • co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów ma stanowić, bezpośrednio lub pośrednio, wartość bilansowa nieruchomości lub praw do nieruchomości położonych na terytorium Polskim a jej wartość winna przekroczyć 10 mln zł lub równowartość tej kwoty;
  • co najmniej 60% całości przychodów powinny stanowić przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości, poddzierżawy, leasingu i umów o podobnym charakterze, przeniesienia ich własności  oraz udziałów w innych spółkach nieruchomościowych.

W uznaniu wnioskodawcy nie może ona jednak zostać uznana za spółkę nieruchomościową, gdyż wartość bilansowa nie przekracza wskazanej w przepisach kwoty. Niemniej jednak, Spółka wskazała, że w limicie nie uwzględniła aktywów obrotowych. Ponadto wskazała, że nie osiągnie co najmniej 60% udziału przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, bo definicja spółki nieruchomościowej nakazuje uwzględniać wyłącznie przychody związane z nieruchomościami traktowanymi bilansowo jako aktywa rzeczowe, a nie z towarami handlowymi.


Z tym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy. W jego uznaniu w pojęciu wartości bilansowej nieruchomości mieszczą się także aktywa, które w bilansie ujęto jako aktywa obrotowe. Tak wynika z literalnej wykładni przepisu art. 4a pkt 35 lit. b ustawy o CIT, definiującego spółkę nieruchomościową. Ustawodawca posługuje się pojęciem "aktywów", nie dokonując podziału na aktywa trwałe i obrotowe. W związku z tym należy przyjąć, że ustalając wartość bilansową nieruchomości trzeba uwzględnić zarówno te nieruchomości, które w bilansie ujęto jako aktywa trwałe jak i aktywa obrotowe, np. produkty, zapasy, towary.


Ponadto, Dyrektor KIS wskazał również, że obliczając udział przychodów związanych z nieruchomościami w całości uzyskanych przychodów, spółka powinna wziąć pod uwagę również przychody z działalności deweloperskiej, a więc kierować się definicją nieruchomości z kodeksu cywilnego a nie podziałem na nieruchomości będące aktywami rzeczowymi i towarami handlowymi.

 

Kontakt

Martyna Pałka, adwokat / m.palka@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny