Aktualności

Schematy podatkowe mogą być przedmiotem interpretacji

W wyroku z dnia 28 stycznia 2021 r.  (sygn. akt I FSK 1703/20) NSA uznał, że obowiązki prawno-podatkowe wynikające z działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, tj. związane z tzw. obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b i nast. Ordynacji podatkowej.


Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) budzą liczne wątpliwości, w związku z czym podatnicy często występowali i występują o wydanie interpretacji indywidualnych, celem uzyskania wiążącego stanowiska organów. Dotychczas Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawiał wydawania interpretacji, twierdząc że raportowanie schematów to przepisy procesowe, natomiast przedmiotem interpretacji mogą być wyłącznie przepisy materialne.


W sprawie, którą rozstrzygał NSA organ odmówił wydania interpretacji spółce zajmującej się nabywaniem usług przewozu morskiego od spółki cypryjskiej. Spółka zadała pytanie, czy będzie zobowiązana do złożenia informacji o schemacie podatkowym, w związku z odniesioną korzyścią podatkową wynikającą z zwolnienia z poboru podatku u źródła (umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem przewiduje, że wynagrodzenie wypłacanie polskiej firmie za usługi zagranicznego kontrahenta jest zwolnione z obowiązku pobierania podatku u źródła).


Organ nie zajął stanowiska w sprawie, odmawiając wydania interpretacji. WSA w Krakowie również przyjął, że raportowanie schematów podatkowych nie może stanowić przedmiotu interpretacji.


Odmiennego zdania był NSA, który uchylił postanowienie Dyrektora KIS i wyrok WSA. W uzasadnieniu wskazał, że niedopuszczalne jest ograniczanie zakresu uprawnień podatnika (do ochrony prawnej wynikającej z interpretacji) w sposób dorozumiany, bez wyraźnej w tym względzie wypowiedzi ustawodawcy, bądź też w drodze złożonych argumentów konstrukcyjnych i systemowych, jak to miało miejsce w zaskarżonym wyroku oraz poprzedzającym je postanowieniu. Sąd podkreślił, iż udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie MDR ma znaczenie już tylko z perspektywy regulacji karno-skarbowych. Ochrona wnioskodawcy przejawia się tu w braku możliwości wymierzenia sankcji na gruncie prawa karnego skarbowego (art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej).

 


Kontakt:

Marzena Kidacka, Partner, radca prawny, E: m.kidacka@axelo.pl

Kinga Zając, aplikant radcowski, E: k.zajac@axelo.pl

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.