Aktualności

Przekształcenie działalności gospodarczej a estoński CIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 20 lipca 2022 r. stwierdził, że spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej jako nowy podatnik może skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) według preferencyjnej stawki wynoszącej 10% podstawy opodatkowania.

 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który planował przekształcenie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 w zw. z art. 5841-58413 Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Przedmiotem wątpliwości podatnika była kwestia ustalenia, czy spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie mogła skorzystać z opodatkowania od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) według preferencyjnej stawki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych wynoszącej 10% podstawy opodatkowania jako tzw. mały podatnik lub podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności.  

 

Głównym założeniem estońskiego CIT jest to, że do momentu podziału zysku (przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy) lub pokrycia straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT spółka, co do zasady, nie odprowadza podatku dochodowego. Dopiero w momencie, gdy nastąpi podział zysku lub pokrycie straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT, spółka jest obowiązana zapłacić podatek.

 

Warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych reguluje art. 28j ust. 1 ustawy o CIT, według którego opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  • mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi z: wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, części odsetkowej raty leasingowej, poręczeń i gwarancji, praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,  transakcji z podmiotami powiązanymi – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;
  • zatrudnia przynajmniej 3 osoby (z wyłączeniem wspólników i akcjonariuszy) na umowie o pracę, a w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o inne umowy – ponosi wydatki na wynagrodzenia w wysokości przynajmniej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (warunek ten ulega złagodzeniu dla spółek posiadających status małego podatnika i rozpoczynających działalność);
  • udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
  • nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
  • nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie ustawy o rachunkowości;
  • złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

 

Ustawa o CIT zawiera również katalog wyłączeń podmiotowych uniemożliwiających skorzystanie z estońskiego CIT. Podatnik wskazywał jednak, że spełnia warunki uprawniające do skorzystania z estońskiego CIT, o których mowa w art. 28j ustawy o CIT, i nie znajdują do niego zastosowania przewidziane w art. 28k ust. 1 ustawy o CIT wyłączenia podmiotowe.

 

Zgodnie z art. 28o ust. 1 ustawy o CIT ryczałt wynosi:

  1. 10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności;
  2. 20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.

 

W myśl art. 4a pkt 10 ustawy o CIT małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Podatnik wskazywał, że spółka powstała w wyniku przekształcenia spełni definicję małego podatnika, ponieważ jej przychody (jako podmiotu przekształcanego) w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 2 mln euro, w związku z czym będzie uprawniona do skorzystania z preferencyjnej stawki estońskiego CIT.


Organ podatkowy uznał jednak, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, ponieważ spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy należy traktować jako podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej.

 

W konsekwencji, spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej może skorzystać z preferencji podatkowej wynikającej z przepisu art. 28j ustawy o CIT i opodatkować dochody ryczałtem w wysokości 10% podstawy opodatkowania jako podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności, a nie jako mały podatnik.

 

Jak wskazał organ, przepisy odnoszą się ogólnie do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności i nie zawierają negatywnego katalogu wyłączającego zastosowanie tej regulacji do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności w określony sposób.

 

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.165.2022.2.AW

 

Kontakt

Kinga Zając, aplikant radcowski / k.zajac@axelo.pl

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH