Aktualności

Nadchodzące zmiany w treści informacji TPR-C i TPR-P

Podatnicy nie uporali się jeszcze ze złożeniem informacji o cenach transferowych za 2019 r., a na  stronie Rządowego Centrum Legislacji procedowany jest już nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (oraz odpowiednio w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych). 


Obecnie projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (oraz odpowiednio w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych) jest na etapie konsultacji publicznych. Wejście w życie nowych formularzy TPR-C i TPR-P planowane jest na 1 stycznia 2021 r.
 

Nowelizacja zakłada wprowadzenie następujących zmian w treści informacji TPR-C i TPR-P: 

  • usunięcia wymogu podawania kodu PKD dla podmiotu składającego informację (przy zachowaniu takiego wymogu dla podmiotu, którego dotyczy informacja); 
  • dodania pola umożliwiającego wskazanie przedmiotu transakcji kontrolowanej; 
  • dodania informacji o dokonanych kompensatach; 
  • dodania informacji o przeprowadzonej restrukturyzacji. 

Ponadto, Ministerstwo Finansów planuje zmiany w  załączniku do rozporządzenia szczegółowo przedstawiającego sposób wypełnienia informacji o cenach transferowych.


Przypominamy jednocześnie, że do końca bieżącego roku podatnicy, którzy w 2019 r. zawierali transakcje z podmiotami powiązanymi, mają czas na złożenie pierwszej informacji o cenach transferowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (TPR-C/TPR-P). Początkowo, termin ten ubiegał wraz z końcem września, niemniej jednak został on wyjątkowo przedłużony z uwagi na pandemię COVID-19. 


Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustaw, informacja o cenach transferowych składana za 2019 r. zawiera:

  1. cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana; 
  2. dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja; 
  3. ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja; 
  4. informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych; 
  5. informacje dotyczące metod i cen transferowych; 
  6. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2–5.

Powyższe novum zastępuje obowiązek składania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi (na formularzu CIT-TP).

Celem składania TPR-C oraz TPR-P jest pozyskanie przez Organy Skarbowe szczegółowych informacji o warunkach transakcji kontrolowanych, zawieranych przez podatników zobowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.