Aktualności

Mali i średni przedsiębiorcy zaczynają płacić składki do PPK

W związku z pandemią i decyzją rządu o przesunięciu i połączeniu terminów wdrożenia PPK dla małych i średnich przedsiębiorców – zobowiązani oni byli w tych samych terminach zawrzeć umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Celem ustalenia obowiązku naliczenia i odprowadzenia składki na PPK, dla pracodawcy (podmiotu zatrudniającego), istotny jest drugi z ww. terminów tj. maksymalny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK, który upłynął w dniu 10. listopada 2020 r

 

Składki na PPK trzeba naliczyć już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres przysługuje to wynagrodzenie. Pracodawca ma obowiązek obliczenia i pobrania składek (zarówno tych finansowanych przez pracodawcę jak i przez pracownika) na PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia pracownikowi.

Termin przekazania składek do instytucji finansowej zależy od tego, czy są to pierwsze wpłaty do PPK za tego uczestnika, czy wpłaty kolejne.

Pierwsze wpłaty należy przekazać do instytucji finansowej od 1. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Natomiast kolejnych wpłat do PPK można dokonać już w dniu ich obliczenia i pobrania. Należy przekazać je instytucji finansowej nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.

Składki na PPK stanowią określony procent wynagrodzenia:

  • składka pracownika – 2% wynagrodzenia brutto, można ją dobrowolnie zwiększyć do 4%,
  • składka pracodawcy – 1,5% wynagrodzenia brutto, z możliwością zwiększenia do 4%.


Podstawę wymiaru dla obliczania składek na PPK stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Należy podkreślić, że dla ustalenia obowiązku naliczenia i odprowadzenia wpłat do PPK istotny jest termin wypłaty wynagrodzenia – istotne jest to, czy wypłata nastąpiła po zawarciu w imieniu i na rzecz pracownika umowy o prowadzenie PPK. Nie ma natomiast znaczenia to, za jaki okres przysługuje wynagrodzenie. Przykładowo, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zawarli umowy o prowadzenie PPK 6. listopada 2020 r., a wynagrodzenie październikowe wypłacili 10. listopada 2020 r. – będą musieli odprowadzić wpłaty na PPK już od wynagrodzeń październikowych.

 

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na dodatkowe pytania lub doradzą w kwestiach z zakresu prawno-podatkowego. Osoby kontaktowe:

Natalia Ożóg
Partner, radca prawny / doradca podatkowy
M: +48 781 471 359
E: n.ozog@axelo.pl

 

Katarzyna Bielańska
aplikant radcowski
M: +536 427 508
E: k.bielanska@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.