Aktualności

COVID-19: rozszerzenie zakresu ograniczeń

We wtorek po południu, 24 marca br., w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie ministra zdrowia. Od 25 marca 2020 roku rząd zdecydował się na rozszerzenie zakresu ograniczeń wynikających z wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Czego dotyczą zmiany?

 

 

Przede wszystkim do 11 kwietnia 2020 roku na obszarze całego kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyłączenia od zakazu i zasady ich realizacji chodź nieliczne mogą budzić pewne wątpliwości, które wyjaśniamy poniżej. 


Z zakazu przemieszczania wyłączone są następujące okoliczności:

  • konieczność wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych. Dotyczy to również czynności związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub działalności rolniczej i prac w gospodarstwie rolnym (zakup towarów lub usług związanych z tymi czynnościami również);
  • zakup towarów i usług jako zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej i psychologicznej. Wyłączenie z obowiązującego zakazu dotyczy sytuacji, gdy wskazane okoliczności dotyczą nas samych jak i osób nam bliskich lub pozostających we wspólnym pożyciu - w szczególności współmałżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, powinowatych, przysposobionych; 
  • czynności w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19- ale tylko te wykonywane ochotniczo i bez wynagrodzenia;
  • sprawowanie lub uczestniczenie w sprawowaniu kultu religijnego. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na zakres wprowadzonych zmian. Od dzisiaj ograniczenie w zakresie sprawowania kultu religijnego nakłada na podmioty i osoby organizujące takie spotkania obowiązek a nie tylko powinność zapewnienia by w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń znajdowała się wskazana liczba uczestników. Dodatkowo, w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku, liczba uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu nie może przekraczać 5 osób. Od 12 kwietnia 2020 roku do odwołania liczba uczestników ponownie będzie mogła wynosić 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.
 

Jeżeli już dochodzi do przemieszczania się to tutaj również wprowadzone specjalne restrykcje, mianowicie:

  • jeżeli poruszamy się pieszo, to dwie osoby idące razem muszą zachować od siebie odległość nie mniejszą niż 1,5 m. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pieszo przemieszczamy się z rodziną i bliskimi; 
  • w przypadku środków publicznego transportu zbiorowego (m.in. kolej, transport drogowy w szczególności krajowy, lokalny i miejski) w tym samym czasie może podróżować nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących znajdujących się w danym środku transportu. 
 

Obowiązujące od dnia dzisiejszego ograniczenia dotyczą również zmian w zakresie obrotu takimi artykułami jak: gogle ochronne, kombinezony typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3, maseczki chirurgiczne, ochraniacze na buty, rękawiczki lateksowe i nitrylowe, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń. Przedsiębiorcy w przypadku zamiaru wywozu takich towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek zawiadomić wojewodę właściwego dla ich siedziby lub miejsca zamieszkania (w przypadku przedsiębiorców) na 36 godzin przed zamiarem wywozu (uprzednio 24 godziny). Wskazane regulacje stosuje się od 26 marca 2020r. 

 

Najbliższe zmiany przewidują również, że od 27 marca 2020 roku osoba przekraczająca granicę państwa w ramach wykonywanych czynności zawodowych, czy to w Polsce czy państwie sąsiednim, może na swój wniosek otrzymać zaświadczenie odbywaniu obowiązkowej kwarantanny (zaświadczenia wydaje sanepid).
 

Najnowsze wpisy