Aktualności

CIT estoński a zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu

Zgodnie z wydaną w dniu 2 maja 2022 r. indywidualną interpretacją podatkową Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.83.2022.2.JKU, nawet jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia na podstawie decyzji o wsparciu, to w czasie obowiązywania tej decyzji nie może korzystać z ryczałtu od dochodów spółek tzn. CIT-u estońskiego.


Niniejsze stanowisko powstało na podstawie wniosku złożonego przez spółkę, w którym zadano pytanie, czy wyłączenie podmiotowe, o którym mowa w art. 28k ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, ma do niej zastosowanie tj. czy po złożeniu stosownego zawiadomienia spółka może korzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów w okresie, w którym dla spółki obowiązuje decyzja o wsparciu na realizację nowej inwestycji wydana w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Spółka podkreśliła, iż pomimo poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie korzystała w przeszłości i nie będzie korzystała przez okres opodatkowania ryczałtem ze wsparcia przysługującego na mocy uzyskanej decyzji z dnia 14 stycznia 2020 r., tj. nie stosowała i nie będzie przez ten okres opodatkowania ryczałtem stosować zwolnienia z podatku od dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.


Spółka poniosła wydatki na realizację nowej inwestycji (koszty kwalifikowane), ale nie skorzystała ze zwolnienia z CIT dla dochodów z działalności określonej w otrzymanej decyzji o wsparciu. Spółka rozważa ponadto złożenie wniosku o wygaśnięcie tej decyzji.


Zdaniem Spółki, jeżeli ostatecznie nie skorzystała ze zwolnienia, to może przejść na estoński CIT i to mimo obowiązywania jeszcze decyzji o wsparciu, gdyż w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie miało zastosowanie wyłączenie podmiotowe z ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28k ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.


Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wskazując na objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2021 r. – „Przewodnik do Ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych”. Z ich treści wynika bowiem, że prawa do ryczałtu od dochodów spółek nie mają podatnicy działający w specjalnej strefie inwestycji lub w tzw. polskiej strefie inwestycji, nawet jeżeli ponoszą stratę. Wyłączeni z estońskiego CIT są również podatnicy, którzy mają zezwolenie strefowe lub decyzję o wsparciu, ale nie zaczęli jeszcze osiągać przychodów z działalności strefowej. Liczy się to, że podlegają oni pod reżim przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT.


Podatnik spełniający warunki określone w przepisach o ryczałcie od dochodów spółek może wybrać tę formę opodatkowania dopiero po wyczerpaniu limitu pomocy publicznej, albo po uchyleniu lub wygaśnięciu decyzji. Zasada ścisłej interpretacji przepisów dotyczących ulg i zwolnień podatkowych, wskazuje, że nie należy rozszerzać rozumienia pojęć użytych w ustawie. Zbiór przepisów dotyczących zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT tworzy spójny system, który nie pozwala podatnikowi arbitralnie decydować, które przychody i koszty będzie rozliczał w ramach wyniku podatkowego na zasadach ogólnych, a w stosunku do których woli zastosować zwolnienie podatkowe. Takie stosowanie przepisów o zwolnieniach z opodatkowania byłoby sprzeczne z ich funkcją i celem.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił więc, że skoro spółka spełnia warunki wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT (posiada decyzję o wsparciu), to nie może zastosować estońskiego CIT.


Biorąc pod uwagę powyższe, podmiot, który chce skorzystać z rozwiązania, jakim jest estoński CIT, w pierwszej kolejności powinien złożyć wniosek o uchylenie decyzji o wsparciu.  


Wydana interpretacja indywidualna stanowi zmianę stanowiska Dyrektora  Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 2 czerwca 2021 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.52.2021.1.APO, wskazywał bowiem, że w sytuacji, gdy podatnik mimo posiadania zezwolenia strefowego nie rozpoczął działalności gospodarczej na terenie SSE, a w związku z tym nie uzyskał  żadnych dochodów z tej działalności, nie spełnia warunku, który uniemożliwia mu  skorzystanie z opodatkowania dochodu ryczałtem od dochodów spółek. .

 

Kontakt

Martyna Pałka, adwokat / m.palka@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny