Aktualności

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od dnia 13.10.2019r. obowiązuje ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która przewiduje utworzenie systemu teleinformatycznego - Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W praktyce stanie się użyteczny od 13 kwietnia 2020 r. Do tego dnia zobowiązane podmioty muszą ustalić kogo zgłosić i dokonać w rejestrze odpowiedniego wpisu. Niezgłoszenie wymaganych informacji w ustawowym terminie wiąże się z karą, i to dotkliwą, bo może ona wynieść 1 mln złotych.


Kim jest beneficjent rzeczywisty w rozumieniu przepisów ustawy? 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 beneficjentem rzeczywistym jest: osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna

 

Jakie obowiązki zostały nałożone na przedsiębiorstwa? 

  • Do zgłaszania i aktualizowania informacji o beneficjentach rzeczywistych zostały obowiązane spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne - z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
  • Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019r. mają obowiązek zgłosić do rejestru informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy – licząc od dnia 13 października 2019r. Tym samym termin do zgłoszenia zmian upłynie 13 kwietnia 2020 r. 
  • Natomiast spółki wpisane do KRS po 13.10.2019r. mają obowiązek uzupełnienia rejestru w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.
 

Jakie informacje powinny być zgłaszane do rejestru? 

Zgodnie z art. 59 ustawy, zgłoszeniu do rejestru będą podlegały:

  • dane identyfikacyjne w/w spółek, tj.: nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer w KRS, NIP), 
  • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania w/w spółek, tj.: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku data urodzenia. 

Informacje te powinny być zgłaszane do rejestru nieodpłatnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

Zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do rejestru o prawdziwości informacji przedkładanych do rejestru danych. Osoba, która będzie dokonywała zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną podaniem nieprawdziwych danych. 

Kontakt: 

  • adwokat Eryk Malewski / e.malewski@axelo.pl
  • adwokat Paulina Kula / p.kula@axelo.pl 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.