PRAWO

Ustawa o odpadach

Ustawa zmieniana:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544 i 1564)


Ustawa zmieniająca:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1592)


Wskazana nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie zabezpieczania miejsc w których składowane są odpady. Część przepisów już obowiązuje, zaś kolejne wejdą w życie stopniowo 22 lutego 2019 r. oraz 22 sierpnia 2019 r. 

                                                        ***

Początkiem roku zacznie obowiązywać część przepisów ustawy, które nakładają na posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzących magazynowanie odpadów lub zarządzających składowiskiem odpadów obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów,

                                                        ***

Wizyjny system kontroli winien spełniać minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu wskazane w rozporządzeniu ministra, dotyczących m.in. wymogu magazynowania zapisu obrazu wizyjnego przez miesiąc od daty dokonania zapisu.

                                                        ***

Pół roku później zaczną natomiast obowiązywać przepisy przeciwpożarowe, na podstawie których Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów będą musiały spełniać wymogi ograniczające możliwość powstania pożaru.
 

Najnowsze wpisy